FREDAG 14 JUNI 2019


BIld av Marcel Langthim från Pixabay

Ingen licensjakt på varg 2020

Med cirka 300 vargar i Sverige och ingen tillväxt jämfört med förra året finns det inte utrymme för licensjakt vintern 2020. Naturvårdsverket kommer därför inte att delegera till länsstyrelserna att besluta om licensjakt på varg den kommande jaktsäsongen.

Den senaste inventeringen visar att det finns cirka 300 vargar i Sverige – vargstammen är alltså i princip oförändrad från fjolårets resultat på cirka 305, dock finns det regionala skillnader. Samtidigt som vargstammen nationellt är ungefär lika stor som i fjol är det en fortsatt minskning i antalet familjegrupper och revirmarkerande par i Dalarnas län sedan 2016. Den svenska populationen ligger nu på gränsen till vad som bedömts behövas för att arten ska uppnå gynnsam bevarandestatus.

För att den svenska vargstammen ska anses ha gynnsam bevarandestatus ska populationen vara minst 300 vargar och minst en invandrad finsk-rysk varg ska föryngra sig med en skandinavisk varg minst vart femte år. Naturvårdsverket bedömer att det därför inte finns utrymme för licensjakt under kommande jaktsäsong.

–Vi arbetar med adaptiv förvaltning. Det innebär att vi anpassar förvaltningen efter gällande situation. Med en vargstam på cirka 300 individer finns inte utrymme för licensjakt, men om stammen ökar kan situationen ändras, säger Marcus Öhman, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Ställningstagandet i fråga om delegering omprövas 2020 utifrån resultaten av nästa års varginventering.

Skyddsjakt fortfarande möjligt

Naturvårdsverkets ställningstagande påverkar inte länsstyrelsernas möjlighet att besluta om skyddsjakt för att exempelvis förebygga allvarliga skador på tamdjur.

Minst 300 vargar nationellt

I maj fastställde Naturvårdsverket nya miniminivåer för varg i länen, som sammantaget motsvarar det nationella referensvärdet på 300 individer. Referensvärdet är det antal vargar som krävs för att arten långsiktigt ska finnas kvar i landet. Referensvärdet för vargens gynnsamma bevarandestatus har rapporterats till EU i april 2019. Licensjakt är ett viktigt verktyg i viltförvaltningen och om det finns utrymme kan det användas för att begränsa rovdjursstammarnas storlek och för att minska koncentrationen i populationstäta områden. Fem kriterier ska vara uppfyllda för att beslut om licensjakt ska kunna fattas. Jakten ska:
  • ha ett tydligt syfte utan andra lämpliga lösningar,
  • inte försvåra för gynnsam bevarandestatus för vargstammen,
  • vara lämplig med hänsyn till stammarnas storlek och sammansättning,
  • ske selektivt
  • ske under strängt kontrollerade förhållanden.
Under rådande förhållande uppfylls inte andra punkten.

Pressmeddelande från: Naturvårdsverket