TORSDAG 7 FEBRUARI 2019

Göta kanal investerar för kommande 200 år

Med fler än 25 grävmaskiner igång samtidigt pågår ett intensivt arbete fram till öppning för säsongen 2019. Totalt har nu 88 större projekt påbörjats och/eller färdigställts inom ramen för Göta kanal 2.0. Investeringen för hela renoveringsprogrammet överstiger en halv miljard kronor. Till sommaren kommer besökarna att på många sträckor uppleva en helt ny kanal.

– Det är så pass stora projekt att det krävs minutiös planering och nära samarbete med våra entreprenörer för att vi ska klara tidplanerna tills Göta kanal öppnar för båtar igen den 2 maj 2019, berättar Roger Altsäter, vd på Göta kanalbolag.

–Göta kanal är ett mycket starkt varumärke som associeras med allt från en lugn båtsemester och klassiska filmer, till ett exotiskt resmål för internationella besökare och researrangörer.

–Vi har en kunddriven utveckling och jobbar ständigt med att utveckla destinationens attraktionskraft. Genom insikt i vad som är attraktivt för våra gäster får vi också bättre verktyg för att utveckla destinationen. Vi har idag 3 miljoner besökare årligen och vår vision är att bli Sveriges attraktivaste besöksmål 2020, säger Magnus Hollwin, marknads- och kommunikationschef på Göta kanalbolag.

Investeringar i Karlsborgs kommun

–I Forsvik påbörjades renoveringarna redan i somras med att en magasinsbyggnad flyttades så att butiken den inrymmer kunde ha öppet trots att kajen spärrades av. Sedan dess har ett gediget förarbete gjorts och det varsamma arbetet med att renovera hela kajområdet påbörjats, säger Roger Altsäter.

Nu i januari fortlöper arbetet enligt plan och fokus är den norra sidan av kanalen. Där byggs en ny kajkant, nya bryggor och magasinet, som flyttades i somras, ska flyttas tillbaka till kanalsäsongen startar. Eftersom Forsvik är en plats med otroligt mycket kulturhistoria sker renoveringarna i nära samråd med länsstyrelsen och arkeologer.

För att renoveringen ska bli så skonsam som möjligt har många av de större stenar som plockats bort märkts upp för att återmonteras på samma platser. Detta för att det gamla utseendet på området och kajen ska bevaras.

Under arbetet har man stött på berg i botten under kajen, vilket gjort arbetet mer avancerat än det först var planerat. Istället för att ställa färdiga block på botten behöver varje block nu anpassas efter hur botten ser ut. Det innebär att man får använda sig av undervattensgjutning som assisteras av dykare, de kommer nu att finnas på plats under hela projektets gång för att assistera under ytan. Dock är det inget som kommer att påverka tidplanen, utan projektet beräknas ändå bli klart i god tid till kanalens öppning.

Göta kanal har inlopp från sjön Viken i Tåtorp. Vid inloppet är sjön grund och med lösa sediment på botten. För att inloppet till kanalen inte ska slamma igen byggdes murar ut i sjön till djupare vatten. Murarna fungerar som en förlängning av kanalen ut i sjön och kallas ledmurar/ledverk. Dessa har länge varit i stort behov av renovering då de påverkats mycket av tiden och de påfrestningar som sjön skapar i form av svall och isar. Projektet som nu är klart startade i februari 2018 och var ett av få projekt som även kunde genomföras under kanalsäsongen.

–Totalt har vi investerat över 30 miljoner kronor i Karlsborgs kommun sedan 2015, avslutar Roger Altsäter.

Investeringar i Mariestads kommun

Arbetet med att återställa den yttre piren i Sjötorp påbörjades redan under säsongen 2017/18. För att stå emot Vänerns krafter används modern armerande teknik i konstruktionen medan ytskikten till så stor del som möjligt består i återvunnet material från den gamla piren. Den nya piren färdigställdes under hösten 2018. Projektet omfattade även renovering av de vågbrytare som finns i Vänern precis utanför piren.

I Rogstorp har vingmurarna renoverats och en ny typ av gjutna stenblock har använts i arbetet. Stenblocken liknar de ursprungliga stenarna men sätts samman likt legobitar och fylls därefter med cement vilket ger en mycket hållbar och kostnadseffektiv lösning. Göta kanal har drygt 130 vingmurar där många är i behov av renovering.

I vinter färdigställs norra sidan av kanalen i Hajstorp med en stenlagd strandskoning av kanalbanken. Den senare består av ett tjockt lager sten som har en viktig och skyddande funktion för att förhindra framtida erosion i kanalkanten vid svall eller andra vattenrörelser.

I Hajstorp pågår även vinterarbeten med tätning av slussmurar inför säsongen.

–Totalt har vi investerat nära 50 miljoner kronor i Mariestads kommun sedan 2015, avslutar Roger Altsäter.

Investeringar i Linköping

Vid Bergs slussar i Linköping projekteras just för en nybyggnation på 600 kvm som innehåller både restaurang och butiker i två plan i direkt i anslutning till kanalen. Utmed hela byggnaden planeras dessutom en gästbrygga med uteservering. Arbetet beräknas påbörjas i sommar och den helt klimatneutrala byggnaden kommer att invigas lagom till säsongen 2020.

– Berg är ett av våra mest besökta områden med många event och flera hundratusen besökare per säsong. Detta är ett steg i vår långsiktiga strategi att årligen utveckla Bergsområdet med nya attraktioner, fortsätter Roger Altsäter.

Löpande sker kontinuerlig upprustning av anläggningen och i vinter renoveras bland annat slussen i Berg och gästhamnen får nya y-bommar som bättre anpassas för större båtar som blir ett allt vanligare inslag på Göta kanal.

I vinter färdigställs även kanalsträckan Ruda - Sjöbacka med en ny kanalbank samt en stenlagd strandskoning av kanalbanken. Den senare består av ett tjockt lager sten som hålls på plats med hjälp av granstolpar, så kallade nålar, som trycks ned i kanalbanken.

Strandskoningen har en viktig och skyddande funktion för att förhindra framtida erosion i kanalkanten vid svall eller andra vattenrörelser.

–Totalt har vi investerat drygt 100 miljoner kronor i Linköpings kommun sedan 2015, avslutar Roger Altsäter.

Investeringar i Norrköping

–På norra sidan av kanalen, vid Norsholm, pågår nu arbeten med att bygga en ny kanalbank som inte erroderar ned i kanalfåran och att återställa kanalprofilen även på den här sidan. När de blir klara innebär det att hela sträckan Norsholm – Hulta är färdigrenoverad med ny kanalbank samt en stenlagd strandskoning av kanalbanken. Den senare består av ett tjockt lager sten som hålls på plats med hjälp av granstolpar, så kallade nålar, som trycks ned i kanalbanken.

–Strandskoningen har en viktig och skyddande funktion för att förhindra framtida erosion i kanalkanten vid svall eller andra vattenrörelser, säger Roger Altsäter.

Projektet började med att en arbetsväg anlades för de tunga entreprenadmaskiner som utför arbetet med strandskoningen. För att bygga vägen har ett stort pålningsarbete krävts, och det har varit mer omfattande än det först var beräknat.

Istället för de beräknade 4000 12-18 meter långa granstockar som först var beräknade, har nu 8000 granstockar tryckts ned i kanalbanken på den relativt korta sträckan. Merarbetet har dock inte påverkat tidsplanen negativt, istället ger det en ännu mer stabil kanalbank.

–Totalt har vi investerat närmare 100 miljoner kronor i Norrköpings kommun sedan 2015, avslutar Roger Altsäter.

Investeringar i Söderköping

Renoveringen av sträckan sträckan Tegelbruket – Mem, som påbörjades förra vintern kommer att bli helt färdig till kanalsäsongen 2019. Detta trots, att det på grund av ett överklagande, kom igång sent, säger Roger Altsäter.

Projektet har dock rullat på väldigt bra med samma lösning som tidigare, och det gör att även en etapp 3 kommer att hinnas med. Den färdigställer den sista delen av sträckan, på södra sidan av hamnbassängen och ut till slussen, där geotekniken inte är så dålig men ny strandskoning behövs.

Eftersom kanalbanken inte tål så pass tunga transporter har kanalen tömts och en tillfällig väg byggts vid kanalen för att underlätta arbetet. Stenmassor kan då tippas ned från norra sidan för att bli ny strandskoning på den södra sidan. Strandskoningen har en viktig och skyddande funktion för att förhindra framtida erosion i kanalkanten vid svall eller andra vattenrörelser.

I och med att hela sträckan Tegelbruket – Mem är färdig kommer invigningen av årets kanalsäsong att ske vid Tegelbrukets sluss den 2 maj. Då kommer även representanter från SM Entreprenad och gör en teknisk presentation av renoveringsprojektet de genomfört.

Samtidigt som alla de pågående projekten nu fortlöper för att färdigställas inför sommaren, börjar projektledningen förberedelser för renoveringar under nästa vinter. Det är redan ett intensivt arbete som pågår kring de projekt som ska starta i höst.

–Totalt har vi investerat över 140 miljoner kronor i Söderköpings kommun sedan 2015, avslutar Roger Altsäter.

Investeringar i Motala

Sträckan vid Gamla Motala Verkstad är torrlagd för att förprojektering och undersökningar av kajen ska kunna göras. Bland annat har provborrningar genomförts för att kartlägga markförhållandena, och förutsättningarna för hur kajen kan renoveras är nu klara. På vilket sätt renoveringarna kommer att utföras påverkas dock av vilka planer Motala kommun har för lokverkstaden och övriga byggnader på marken bakom. Därför avvaktas deras beslut innan några planer för projektet kan göras.

–Ursprungsplanen var att starta renoveringen av kajen under hösten 2019, men eftersom kommunen ännu inte är klara med sina planer kan det bli så att projektet får skjutas på framtiden, säger Roger Altsäter.

Ambitionen från Göta kanalbolag är inte endast att renovera själva kajen, utan att det även ska byggas nya gästhamnsplatser och en mindre brygga i den så kallade lagunen på norra sidan av kanalen. Även en ny gästhamnsservice på platsen är målsättningen. Men eftersom kajen är en väsentlig del i hela projektet, avvaktas beslut om den innan något annat påbörjas.

I vinter färdigställs även kanalsträckan Borensberg - Sörby med en ny kanalbank samt en stenlagd strandskoning av kanalbanken. Strandskoning består av olika typer av stensättningar längs kanalens båda sidor och har ursprungligen funnits längs hela Göta kanal. Dess funktion är att hålla kanalkanterna intakta och skydda mot olika typer av erosion vid svallvågor och andra slitage längs vattenlinjen. På många sträckor har strandskoningen förstörts på grund av mångårigt slitage och ökande kraftiga svall från stora båtar.

–Totalt har vi investerat 45 miljoner kronor i Motala kommun sedan 2015, avslutar Roger Altsäter.

–I samband med årets utdockning den 26/4 i Motala invigs också den nya utställningen på kanalmuseet vid Gamla Motala Verkstad. Arbetet med museet är en del av av det stora renoveringsarbetet i området kring Gamla Motala Verkstad.

AB Götakanalbolag har i uppdrag att underhålla, förvalta och utveckla Sveriges genom tidernas största kulturhistoriska byggnadsverk. I fastighetsrörelsen ingår förvaltning av skog, mark och fastigheter som såväl historiskt som praktiskt är kopplade till kanalen. Cirka 350 byggnader ingår i Göta kanalbolags fastighetsbestånd.

Pressmeddelande från: AB Göta kanalbolag