FREDAG 21 SEPTEMBER 2018

Kollektivtrafiknämnden föreslår att 70 zoner i Västra Götalands kollektivtrafik ska slås samman till tre

Kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen föreslår regionstyrelsen och regionfullmäktige att minska dagens över 70 zoner till tre. När resenärerna inte behöver passera zongränser och biljettsortimentet blir mera överskådligt, blir det enklare för Västtrafiks resenärer, utan att i övrigt innebära en stor förändring.

Västra Götalandsregionen har under flera år, tillsammans med Västtrafik, arbetat med att förenkla biljettsystemet. I det arbetet har ingått att se över zonstrukturen i Västra Götaland. För att göra resandet enklare, till exempel för de som reser över kommungränser, föreslår Västra Götalandsregionen att dagens över 70 zoner slås samman till tre zoner. Det ligger i linje med förändringar i zonstrukturen som flera andra kollektivtrafikmyndigheter i Sverige har gjort på senare år.

I förslaget omfattar zon A Göteborg, Mölndal, Partille och Öckerö, zon B omfattar övriga nio kommuner i Göteborgsregionen inklusive Kungsbacka, och zon C omfattar resterande 37 kommuner i Västra Götaland.

Göteborgs stad subventionerar idag periodkorten i den egna kommunen med ca 150 mnkr per år. I samband med zonförändringen kommer Västra Götalandsregionen att omhänderta Göteborgs subvention för att kunna hålla nere priset på periodkorten i hela den nya zonstrukturen i Västra Götaland. Om sedan någon kommun vill rabattera periodkort så kommer det fortfarande att vara möjligt.

Kollektivtrafiknämnden föreslår, vid sitt möte den 21 september, att regionfullmäktige godkänner förslaget, när de tar upp frågan den 9 oktober. Ett införande kan ske tidigast hösten 2020.

Priserna i kollektivtrafiken höjs med i snitt 2,5 procent under 2019

Under kollektivtrafiknämndens möte den 21 september beslutades att prisjusteringen för 2019 bör ligga på i genomsnitt 2,5 procent.

Prisjusteringen, som Västtrafik ska genomföra, är på samma nivå som 2018.

I korthet innebär prisjusteringen en höjning på cirka tre procent för enkelbiljetter och cirka två procent för periodbiljetter. Kilometerpriserna på kontoladdningskorten kommer även att höjas, för att utjämna priserna i förhållande till enkelbiljettpriset i appen ToGo

Kostnadsutvecklingen går fortsatt i en sådan riktning att kollektivtrafiknämnden vill hålla nere prishöjningarna, för att bibehålla kollektivtrafikens konkurrenskraft.

Pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen