ONSDAG 19 SEPTEMBER 2018

Björnstammen i Sverige är stabil

Resultatet från 2017 års populationsberäkning visar att det finns cirka 2900 björnar i Sverige.

Det är ungefär lika många björnar som det var år 2013 då den förra nationella populationsberäkningen gjordes och som visade ett resultat på cirka 2800 björnar. Björnpopulationen ligger därmed fortsatt över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus, som är minst 1400 individer.

Konfidensintervallet för populationsberäkningen är 2771 – 2980. Spannet visar på den osäkerhet som finns i populationsuppskattningen. De yttre värdena i intervallen är mindre sannolika än medelvärdet som är 2877.

Under 2017 sköts knappt 300 björnar i skydds- och licensjakt vilket motsvarar cirka 10 procent av populationen 2017.

– Totalt sett för hela landet håller björnstammen en stabil nivå. Varken på nationell eller regional nivå syns någon statistiskt säkerställd förändring mellan 2013 och 2017, säger Jens Andersson, handläggare på Naturvårdsverkets viltanalysenhet.

Jägarnas bidrag till inventeringen är viktigt

Populationsberäkningen är utförd av det skandinaviska björnprojektet. Beräkningen baseras på dels spillningsinventeringar som genomförs i respektive län och dels trender i de björnobservationer som jägarna samlat in. Jägarnas omfattande bidrag till de regionala spillningsinsamlingarna är en viktig del i slutresultatet.

Spillningsinventering i olika län år från år

Spillningsinventeringarna sker inte i hela Sverige varje år utan görs i olika län olika år. Sedan tidigare har de genomförts i Värmland (2012 och 2017), Dalarna-Gävleborgs län (2001, 2002, 2012, 2017), Västernorrlands län (2004 och 2015), Västerbottens län (2004, 2009 och 2014), Jämtland län (2006 och 2015) och Norrbottens län (2010 och 2016). I inventeringen 2017 ingick även Västmanlands län, Örebro län och Uppsala län i inventeringsområdet.

Pressmeddelande från: Naturvårdsverket