ONSDAG 5 SEPTEMBER 2018

Kartåsen och dess trafiksituation

Med anledning av förra veckans trafikstockning vid Kartåsens industriområde aktualiserades områdets situation gällande trafiken än en gång. Från kommunens håll ser vi ett behov av att informera om hur vi arbetar med att förbättra läget.

Nya väg Rv44 kommer att förbättra situationen

Just nu pågår bygget av väg 44 och när den är klar (sommaren 2019) kommer kommunen att ta över vägen mellan Skararondellen och Filsbäck. Väg 44 kommer att bidra till att trafiken till och från Filsbäck minskar. Detta kommer att förbättra situationen i den aktuella korsningen.

Framtidsprognos och ny cirkulationsplats

Korsningen kommer i sin nuvarande utformning att klara en stor del av den planerade exploateringen av Kartåsen. I utredningen finns dock förslag på en ny cirkulationsplats för att garantera smidigt trafikflöde i området. Detta arbetar Samhällsbyggnad med redan och etablering av en ny cirkulationsplats finns med som ett förslag i kommande investeringsbudget.

Kommunen tittar även på ytterligare in- och utfartsalternativ till Kartåsen. Trafikverket, som sedan tar beslut i frågan, har bett oss att ta fram förslag på lösningar som inte skulle störa trafiken på Rv44. Detta arbete pågår just nu.

Det finns också planer på att bygga en gång- och cykeltunnel till Kartåsen. Det förbereds redan men arbetet kan ej startas förrän kommunen tagit över vägen.

Pressmeddelande från: Lidköpings kommun