MÅNDAG 18 JUNI 2018

Trots rekordmånga nya bostäder råder fortsatt bostadsbrist

Antalet nybyggda bostäder i länet ökade under 2017 till 7 200 nya bostäder, vilket är den högsta siffran sedan 1992. Men trots detta uppger alla länets kommuner, utom Götene, att det råder bostadsbrist. Detta konstateras av Länsstyrelsen i den årliga bostadsmarknadsanalysen.

– Ser vi till befolkningsprognosen behöver bostadsbyggandet öka något, till ca 8 000 bostäder nya bostäder per år, de kommande tio åren. Det finns behov av fler bostäder i stora delar av länet, men drygt två tredjedelar av behovet återfinns i Göteborgsregionen, konstaterar länsarkitekt Andreas Lidholm.

I nyproduktionen finns en blandning av upplåtelseformer där bostadsrätter och hyresrätter står för en lika stor andel av det totala byggandet under 2017. Men trots att det byggs mer än på länge i Västra Götalands län finns det många hushåll som inte kan få tag på en lämplig bostad. Svårigheten för vissa hushåll att hitta en lämplig bostad riskerar därmed att påverka människors livskvalitet, inte minst barn och ungas uppväxtvillkor.

– Hemlöshet, trångboddhet och boendesegregation är exempel på sociala konsekvenser av en tuff bostadsmarknad. Det är framför allt hushåll som saknar ekonomiska resurser för att köpa en bostad eller hitta en hyresrätt med överkomlig hyra och hushåll som har bristande kontaktnät och kort tid i bostadskö som möter stora problem, säger Andreas Lidholm.

Hur ser det då ut de kommande åren? Kommunerna har fortsatt höga förväntningar på bostadsbyggandet. Under 2017 påbörjades byggande av knappt 9 000 bostäder och kommunerna bedömer att det kan öka till 14 200 under 2018 och 14 800 under 2019. Omkring två tredjedelar av de bostäder som förväntas påbörjas finns i Göteborgsregionens kommuner, men den relativt sett största ökning mellan 2017 och 2018 förväntas ske i Boråsregionen. En ökande marknadsmässig osäkerhet, i första hand kring bostadsrätter, kan dock försvåra att förväntningarna infrias.

– Osäkerhet om framtida efterfrågan och därmed prisutvecklingen på bostäder innebär att det finns risk för att bostadsbyggandet minskar. Då det i nuläget pågår byggande av många bostäder i Göteborgsregionen, är bedömningen att bostads-byggandet inte minskar där det kommande året, avslutar Andreas Lidholm.

Pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götalands Län