LÖRDAG 9 JUNI 2018

Hög tid att reformera strandskyddet

Det svenska strandskyddet är en långtgående inskränkning av äganderätten och en reglering som begränsar markägares frihet att råda över sin egen fastighet, samtidigt som det är ett betydande hinder i Skaraborgs kommuner som vill bygga bostäder i attraktiva områden.

Dagens generella och mycket omfattande strandskydd är inte hållbart om vi ska kunna värna landsbygdens attraktivitet och öka bostadsbyggandet. Regelverket är ohållbart givet den naturbild som återfinns i Sverige med omkring 39 000 mil kust och stränder. Vi ser även idag hur allt för många länsstyrelser ofta tillämpar det utökade strandskyddet på 300 meter, istället för det generella på 100 meter.

Det finns givetvis specifika områden där strandskyddet bör värnas för att allmänhetens tillgång till den specifika kustdelen eller stranden är eftersträvansvärd. Lagstiftningen måste bli mer balanserad och flexibel. Vi vill se ett regelverk som utgår från att det är tillåtet att bygga i sjönära lägen men att kommuner genom proportionella bedömningar får se över ett begränsat antal områden som är extra skyddsvärda och införa strandskydd om det anses ändamålsenligt och tydligt är i allmänhetens intresse.
Vi vill också stärka kommuners kraft att verka för nybyggnation bl a genom att;

1. Gör detaljplaner frivilliga för kommunerna. Gör det möjligt att gå direkt från översiktsplan till bygglov utan detaljplaneskedet.

2. Förändra den nuvarande strandskyddslagstiftningen i grunden, gör det lättare att bygga strandnära och maximera det lokala och kommunala inflytandet. Detta är avgörande för att öka landsbygdens attraktivitet och konkurrenskraft.

3. Inför s k privat initiativrätt d v s att man låter byggaktören ta fram förslag till detaljplan. Kommunen äger alltid det slutliga beslutet men kommunen kan med detta korta handläggningstider, effektivisera och ägna mer tid till mindre och lokala byggaktörer för att bl a öka konkurrensen.

4. Begränsa både statens och enskildas möjligheter till överprövning och överklagning. Staten får bara avge ett samlat yttrande under hela planprocessen och man snävar in sakägarkretsen bland enskilda, inför en symbolisk avgift samt att man även här endast får överklaga en gång under planprocessen.

5. Återinför tjänstemannaansvaret som avvecklades på 70-talet. Detta är ytterst en demokratifråga. Riksdagen har under våren beslutat att öka tjänstemannaansvaret efter ett antal moderata motioner.
Äganderätten måste stärkas och möjligheten att få tillgång till byggbar mark måste förbättras. Strandskyddets nuvarande omfattning hindrar utveckling och nybyggnation på ett sätt som inte är acceptabelt i ett modernt samhälle som värnar tillväxt och en levande landsbygd. Det är hög tid att reformera strandskyddet.

Mats Green (M)
riksdagsledamot
Bostadspolitisk talesperson

Cecilia Widegren (M)
riksdagsledamot Skaraborg
Skattepolitisk talesperson

Bengt Sjöberg (M)
kommunalråd Töreboda