MÅNDAG 4 JUNI 2018

Nu kommer beskedet om mönstring - 11 000 ungdomar kallas

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet kallar 11 000 ungdomar till mönstring. Under veckan (v 23) får alla ungdomar födda år 2000, som under våren lämnat uppgifter till mönstringsunderlaget, veta om de ska mönstra eller inte. 88 101 ungdomar har svarat på frågorna och av dem kommer cirka 11 000 att få besked om de kommer att kallas till mönstring.

Drygt 93 000 ungdomar födda år 2000 fick under april och maj ett brev från Rekryteringsmyndigheten med inloggningsuppgifter till ett webbaserat frågeformulär, det så kallade mönstringsunderlaget. Myndigheten har nu sammanställt underlaget och utifrån uppgifterna, samt Försvarsmaktens behov, bedömt vilka som ska kallas till mönstring.

Lämna uppgifter i mönstringsunderlaget

Alla ungdomar som fyller 18 år under året är skyldiga att lämna uppgifter om sina personliga förhållanden till mönstringsunderlaget. Uppgifterna har sedan 2011 samlats in enbart av beredskapsskäl, men efter regeringens beslut i mars 2017 om att återaktivera skyldigheten att mönstra och genomföra grundutbildning med värnplikt, är uppgifterna numera underlag för att bedöma vilka som ska kallas till mönstring. I år blev svarsfrekvensen drygt 94 procent.

– Det är mycket positivt att svarsfrekvensen fortsatt ligger på denna höga nivå, till och med något högre än 2017, säger Christina Malm, generaldirektör på Rekryteringsmyndigheten. Det visar på tillit och förtroende för hur vi i vårt land arbetar med att ta ut personal till det militära försvaret.

Utifrån hur många som behöver utbildas för att bemanna krigsorganisationen, och utifrån de uppgifter ungdomarna har lämnat om sig själva i mönstringsunderlaget, gör Rekryteringsmyndigheten en bedömning av hur många, och vilka, som ska kallas till mönstring.

– I år kallar vi cirka 11 000 ungdomar, 5 000 fler än förra året. Ökningen beror dels på en större beställning från Försvarsmakten, och dels på att vi har dragit lärdomar av det första året med återaktiverad värnplikt och mönstring, säger Christina Malm. Vi har bland annat kunnat konstatera att vi behöver pröva fler för att kunna fylla alla befattningar i krigsorganisationen. Det kan till exempel handla om svårtillsatta befattningar, på grund av specifika kravnivåer, men också på att många befattningar idag kräver körkort.

De som kallas till mönstring har i mönstringsunderlaget uppgett att de inte har några kroniska sjukdomar eller skador. De har också svarat att de inte är negativa till att göra grundutbildning med värnplikt.

– Även i år har många fler än de ungdomar vi kallar till mönstring förutsättningar att klara en värnpliktsutbildning och tjänstgöra på någon befattning i det militära försvaret. Det är glädjande att så många har förutsättningar och visar intresse, men just nu har vi behov av att mönstra cirka 11 000 personer. Vi vill uppmuntra dem som inte blir kallade till mönstring, men som fortsatt är intresserade, att söka frivilligt till grundutbildning med värnplikt via Rekryteringsmyndighetens webbplats. Om man vill engagera sig i försvaret på annat sätt finns också de frivilliga försvarsorganisationerna, säger Christina Malm vidare.

Rekryteringsmyndighetens bedömning av vilka som ska kallas till mönstring bygger på hur ungdomarna själva har skattat sin förmåga och sitt intresse. Av de cirka 11 000 som kallas till mönstring är drygt 28 procent kvinnor. Det är något fler kvinnor än förra året.

– För att kunna bemanna krigsorganisationen med rätt kompetenser och därigenom öka den operativa förmågan i krigsförbanden behöver vi både kvinnor och män. Totalförsvaret är en angelägenhet för alla, avslutar Christina Malm.

Rekryteringsmyndigheten har precis genomfört urvalet utifrån uppgifterna i mönstringsunderlaget och håller på att sammanställa resultatet. En rapport med statistik fördelad på län och kön bifogas. En rapport presenteras på vår webbplats senare i veckan.

Pressmeddelande från: Rekryteringsmyndigheten