FREDAG 13 APRIL 2018

Mer svenska och matte för Skaraborgs elever

En bra skola är något av det viktigaste för att fler ska få en hoppfull framtid. Förmågan att lära och tillgodogöra sig kunskaper finns hos alla, oavsett bakgrund. Fungerar skolan är det varje flickas och pojkes största hopp och löfte. Fungerar den inte slår ojämlikheten till. Det visar Skolverkets senaste rapport, vilket är allvarlig. Den visar att elevers bakgrund spelar allt större roll för hur väl de lyckas i skolan. Den utvecklingen måste brytas genom att öka kunskaper hos alla elever.

Mycket är bra i svensk skola, men samtidigt finns det utmaningar. Jämfört med elever i andra länder får en elev i svensk skola nästan ett helt år mindre undervisningstid under grundskoleåren. När eleverna i årskurs 3 skriver nationella prov klarar inte var femte elev alla kunskapsmålen i matematik och var tionde elev når inte målen i svenska. Nästan var femte elev, som lämnade grundskolan 2017, gjorde det utan att bli behörig till gymnasiet.

Därför ger Moderaterna tre centrala vallöften för en bättre grundskola;

1. En timme mer i undervisningstid per dag.
Moderaterna vill utöka undervisningstiden i skolan. Ett första steg i detta är att utöka elevers skoldagar med en timme per dag, med start i lågstadiet. Denna satsning för över 2 miljarder innebär att Sverige kommer att nå upp till OECD-genomsnittet. Samtidigt vill vi införa lärarassistenter för att lärare ska kunna lägga mer tid på undervisning och mindre tid på administration.

2. Två tredjedelar av undervisningstiden i lågstadiet ska läggas på svenska och matematik.
I dag utgör svenska och matematik lite mer än hälften av timplanen för grundskolan. Moderaterna vill utöka detta, med mer svenska och matematik redan på lågstadiet.

3. Obligatorisk läxhjälp och lovskola.
Moderaterna vill att obligatorisk läxhjälp införs, det vill säga skyldighet för kommuner och fristående huvudmän att erbjuda läxhjälp till alla elever från årkurs 4 till 9. Moderaterna vill också utöka satsningen på lovskola och införa en skyldighet för kommunerna att erbjuda lovskola i fyra veckor i årskurs 6 till årskurs 9.

Vi moderater ser allvarligt på att en del elever halkar efter och ojämlikheten. Varje elev ska ges rätt förutsättningar att nå kunskapsmål. Svensk utbildningspolitik ska präglas mer av höga förväntningar, tydliga krav och framför allt ha fokus på att höja elevers kunskaper. Genom att stärka skolan lägger vi grunden för en hoppfull framtid för fler.

Erik Bengtzboe (M)
riksdagsledamot
Utbildningspolitisk talesperson

Cecilia Widegren (M)
riksdagsledamot Skaraborg
Skattepolitisk talesperson