FREDAG 15 DECEMBER 2017

Restaureringen har gjort Hornborgasjön till en levande fågelsjö

Utvärderingen av Hornborgasjöns restaurering visar både positiva och negativa resultat. Restaureringen har gjort Hornborgasjön till en levande fågelsjö som har stor betydelse för lokalbefolkningens livskvalitet. Samtidigt upplever intervjuade lantbrukare att förutsättningarna för att bedriva lantbruk har försämrats.

I senare delen av 1900-talet hotades Hornborgasjön av igenväxning. Ett arbete för att återställa sjön som levande fågelsjö genomfördes och vattennivån i sjön höjdes med 0.85 meter. Restaureringen har nu utvärderats ur tre perspektiv: naturvård, lantbruk och turism, av oberoende forskare från Högskolan i Skövde, Sveriges lantbruksuniversitet och Mittuniversitetet.

- Det övergripande målet med restaureringen har uppfyllts så att Hornborgasjön idag är en fågelsjö, med ett stort antal häckande och rastande fåglar, till stor glädje för såväl lokalbefolkning som turister i området. Trandansen känner många av oss till, säger Björn Persson, projektledare utvärderingen, Naturvårdsverket.

Bilden av restaureringens konsekvenser för lantbruket är delad. Å ena sidan visar statistiken inte någon större förändring av jordbruksmarksytan. Å andra sidan upplever de intervjuade lantbrukarna att förutsättningarna för att bedriva lantbruk har försämrats.

-Vi är medvetna om att en del lantbrukare har problem att bruka den mark som skadades genom restaureringen och är missnöjda med de ersättningar som betalades ut enligt 1992 års vattendom. Det finns möjlighet för lantbrukare, som anser sig lidit skada utöver vad som redan ersatts, att få detta prövat i domstol, säger Erik Norgren, handläggare Naturvårdsverket.

De senaste åren finns tecken på att vissa fågelarter minskar i Hornborgasjön. Utvärderingen pekar på olika orsaker till detta, en är att den stora mängden betande grågäss hindrar återväxten av vass som vissa fågelarter är beroende av.

-I samarbete med markägare och brukare fortsätter länsstyrelsen arbetet med att minska gåsskadorna i området. Länsstyrelsen följer forskningen om viltskador och omsätter resultaten i praktiken när det är lämpligt, säger Sven Swedberg, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

För att presentera resultaten bjuder Naturvårdsverket och länsstyrelsen i Västra Götaland till ett informationsmöte om resultaten av utvärderingen av Hornborgasjön den 15 jan. På mötet deltar forskarna, Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket och Sven Swedberg, naturvårdsdirektör på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Pressmeddelande från: Naturvårdsverket