TISDAG 18 APRIL 2017

Ko-släpp till glädje för fler än korna i Västra Götaland

Vilda bin, fjärilar och sällsynta växter följer i kornas spår när de nu släpps ut på bete.

I dagarna springer nästan 58 000 glada mjölkkor ut på bete i Västra Götalands län. Ett uppskattat nöje för både folk och kor, men också nödvändigt för att behålla den biologiska mångfalden i betes- och hagmarker. I Sverige är det nämligen inte avskogning som är det största hotet mot sällsynta växter och djur, utan igenväxning.

- Tack vare mjölkgårdarna i länet hålls nästan 13 000 hektar betesmark öppna – marker som är livsviktiga miljöer för utrotningshotade växter, djur och insekter, säger Lisa Ehde, miljöexpert på LRF Mjölk.

Mer än en fjärdedel av de rödlistade arterna* i Sverige, det vill säga över 1 000 stycken, är beroende av bete och öppna gräsmarker för sin överlevnad enligt Artdatabanken.

- De svenska mjölkgårdarna har en betydelsefull roll i bevarandet av den biologiska mångfalden, säger Lisa Ehde. En tredjedel av naturbetesmarkerna i Sverige betas av nötkreatur av mjölkras. Därför är vår svenska mjölk miljöklok!

*arter av djur eller växter som är utrotningshotade.

Fakta

I hela Sverige släpps drygt 338 000 mjölkkor ut på bete i april och maj. De bidrar med nästan 99 000 hektar betesmark – en yta lika stor som 198 000 fotbollsplaner! Källa: Jordbruksverket.

Regeringens miljömål "Ett rikt odlingslandskap" och "Ett rikt växt- och djurliv" är beroende av svensk mjölkproduktion. De handlar om att bevara odlingslandskapets natur- och kulturvärden och den biologiska mångfalden – och då behövs kor.

Pressmeddelande från: Hjärta mjölk