FREDAG 17 MARS 2017

Regeringen föreslår att Tullverket ska få kontrollera införsel av explosiva varor

Tullverket ska få befogenhet att kontrollera införsel från andra EU-länder av explosiva varor som t.ex. handgranater. Det föreslår regeringen i en remiss som överlämnats till Lagrådet idag.

– Regeringen vill strypa de kriminellas tillgång till handgranater. Då måste vi ge Tullverket större befogenheter, säger Magdalena Andersson.

I lagrådsremissen föreslås att inregränslagen, som reglerar Tullverkets befogenheter att göra kontroller vid gränsen mot ett annat EU-land, ska vara tillämplig vid införsel av explosiva varor. Tullverket kommer både kunna göra kontroller och omhänderta explosiva varor enligt inregränslagen. Vidare blir lagen om straff för smuggling tillämplig på sådan införsel, vilket ger Tullverket möjlighet att inleda förundersökning och använda straffprocessuella tvångsmedel.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 november 2017.

Pressmeddelande från: Regeringskansliet