ONSDAG 8 MARS 2017

Dags att lägga ner Arbetsförmedlingen

Trots att Sverige och Skaraborg är mitt i en högkonjunktur befinner sig närmare en miljon människor i utanförskap och bidragsberoende. Arbetsmarknaden blir alltmer tudelad, integrationen fungerar inte och arbetsgivare har allt svårare att rekrytera. Trots de tilltagande matchningsproblem på arbetsmarknaden skjuter regeringen nödvändiga reformer framför sig och håller fast vid en arbetsmarknadspolitik som inte fungerar. Det duger inte.

Arbetsförmedlingen ska vara en central aktör för att motverka utanförskap och förbättra integrationen. Men dessvärre har myndigheten blivit en del av problemet, snarare än en lösning.

Utmaningar som resultat, förtroendesiffror och hur organisationen fungerar, är återkommande. Myndigheten Arbetsförmedlingen har haft lång tid på sig att försöka vända utvecklingen utan att lyckas. I stället för att ta tag i uppenbara problem valde regeringen att dra ut på utvecklingsarbetet genom att avsluta den utredning som Alliansen tillsatte, istället för att låta den arbeta färdigt.

Vi menar att myndigheten Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form behöver läggas ner till förmån för en ny struktur där andra aktörer på arbetsmarknaden spelar en betydligt större roll. Arbetsförmedlingens medarbetare, är vi övertygade om, gör sitt yttersta för bästa effekt, oavsett formen.

För att matcha arbetssökande till arbete är upparbetade relationer med arbetsgivare en förutsättning. Det finns redan hos många aktörer, såsom rekryterings- och bemanningsföretag, sociala företag eller ideella organisationer. Vi föreslår ny struktur med statlig myndighet som framför allt ansvarar för funktioner som myndighetsutövning, kontroll och uppföljning. Själva matchningen och rustningen ska i stället huvudsakligen skötas av andra aktörer.

På så sätt kan tiden till jobb kortas och kompetensförsörjning förbättras. För arbetssökande Skaraborgare som är i behov av utbildning, t ex många nyanlända eller för dem med enbart förgymnasial utbildning, kommer även Skaraborgs kommuner att behöva vara delaktiga i högre grad.

En central del i vårt förslag är tydlig uppföljning och kontroll, samt premiering av goda resultat. Lågpresterande och oseriösa aktörer ska sorteras ut och resurser fördelas så att de ger bästa möjliga effekt. Kvalitet ska vara i fokus. Arbetsförmedlingen har nått vägs ände. Det behövs genomgripande förändring för att fler ska få jobb.

Därför vill vi att regeringen redan nu tar de första stegen för en reform med jobbfokus och hur andra aktörer kan axla större ansvar för att stötta arbetssökande till arbete.

Cecilia Widegren (M)
Ulrika Carlsson (C)
Annika Eclund (KD)
Alliansriksdagsledamöter Skaraborg

Pär Johnson (L)
Distriktsordförande Skaraborg