TORSDAG 26 JANUARI 2017

Regeringen utvidgar Tivedens nationalpark

Tivedens nationalpark ska utvidgas. Det föreslår regeringen i en proposition till riksdagen. Därmed tas ytterligare steg i uppbyggnaden av det ekologiska nätverk av skyddade områden som bidrar till att bevara den biologiska mångfalden.

- I våra nationalparker finns Sveriges mest värdefulla och sevärda natur. Parkerna är till för alla, både närboende och mer långväga besökare. Förslaget att utvidga Tivedens nationalpark är en del i regeringens satsning på skydd av värdefull natur. Det är också ett resultat av stort lokalt och regionalt engagemang under lång tid, säger miljöminister Karolina Skog.

Tivedens nationalpark bildades 1983 och ligger i Laxå och Karlsborgs kommuner (Örebro respektive Västra Götalands län). Nationalparken är med sina stora arealer av natur- och urskogar ett unikt landskapsavsnitt i en del av landet som i övrigt är starkt påverkat av skogsbruk.

Syftet med Tivedens nationalpark är att bevara sammanhängande skogs-, sjö- och sprickdalslandskap i väsentligen orört skick. Skogen ska få utvecklas mot urskog. Genom regeringens förslag om utvidgning av parken tillförs stora naturskogslika områden, våtmarker och en sjö. Området hyser en rik flora och fauna med värdefulla förekomster av rödlistade och fridlysta arter. Det område som omfattas av förslaget är 678 hektar stort och ägs av staten. Det är därför möjligt att utöka parkens areal från 1 352 hektar till 2 030 hektar.

Det finns i dag 29 nationalparker i Sverige, varav många inrättades i början av 1900-talet. Regeringen föreslår i dag att även Björnlandets nationalpark ska utvidgas.

Sveriges nationalparker är unika områden. De har stor betydelse som skyddade naturlandskap med höga naturvärden men bidrar också till att göra naturupplevelser tillgängliga för människor. Naturturismen växer i Sverige och nationalparkerna är turistattraktioner av internationellt intresse, med betydelse bland annat för besöksnäringen och regional tillväxt.


Pressmeddelande från: Miljö- och energidepartementet