TISDAG 24 JANUARI 2017

Ja till nytt avloppsreningsverk i Lidköping: En stor miljöinvestering

Nu har även kommunfullmäktige sagt sitt – det blir ett nytt avloppsreningsverk i Lidköping. Investeringen är kommunens största någonsin och innebär samtidigt en stor satsning på miljön i kommunen.

Den 3 november 2016 godkände Teknisk Servicenämnd det förslag till nytt avloppsreningsverk som förvaltningen Teknisk Service föreslår. I förslaget ingår även kostnadsberäkningar och förslag till hur kostnaderna ska fördelas. Många utredningar har redan gjorts, och nu när även kommunfullmäktige sagt ja till förslaget kan arbetet med att bygga det nya verket börja på allvar.

Modernt verk

Det nya reningsverket kommer ha relativt lågainvesteringskostnader, god arbetsmiljö och låga driftkostnader. Det är också förberett för rening av läkemedelsrester och återvinning av fosfor. Verket kommer också att ha ett så kallat aktivt slamsteg, som renar stora mängden mikroplaster. Totalt sett är detta en långsiktigt hållbar lösning som även möjliggör för Lidköping att växa. Lidköpings kommun har en vision om att vara 45 000 invånare år 2030.

Investeringskostnad

Den totala investeringen för det nya reningsverket beräknas bli 575 miljoner kronor, +/– 15 procent.
- Det är en stor investering men det är viktigt att komma ihåg att vi hade behövt göra stora investeringar på det redan befintliga verket också om vi hade valt att ha kvar det, säger Linda Lundström, Teknisk Servicechef på Lidköpings kommun.

Fördelning av kostnaderna

Kostnaderna fördelas i två delar; dels skattemedel och dels taxefinansiering. Förslaget är att kostnaderna fördelas genom att 145 miljoner kronor bekostas av skattemedel och 430 miljoner kronor av VA-taxorna.

Den årliga kostnaden för skattemedel är 6,2 miljoner kronor. Den årliga taxehöjningen föreslås totalt bli 23,6 miljoner, vilket motsvarar en höjning på 46 procent mot idag. Höjningen föreslås fördelas på tolv procent per år under fyra år, 2018-2021. De tolv procenten inkluderar de vanliga kostnadsökningarna gällande exempelvis löner och material.

Lidköping har idag låga VA-taxor och även nu när det nya reningsverket ska byggas kommer taxorna ligga under riksgenomsnittet för VA-taxa. En normalvilla i Lidköping beräknas få en VA-taxa på 7 356 kronor år 2021, och genomsnittet i Sverige beräknas vara 7 784 kronor samma år.

- Det är en stor dag för Lidköping att vi idag har beslutat att genomföra den här stora och viktiga miljöinvesteringen. Det är positivt att vi har en bred politisk enighet i beslutet, säger Karl Wiktorsson, ordförande i teknisk servicenämnd.


Pressmeddelande från: Lidköpings kommun