TORSDAG 12 JANUARI 2017

Beslut för statlig kontroll av järnvägsunderhållet

Regeringen beslutade idag att Trafikverket snarast ska genomföra åtgärder för att i egen regi organisera och bedriva verksamhet för leveransuppföljning och manuell underhållsbesiktning avseende järnvägsunderhåll.

Beslutet innebär att Trafikverket själva kommer att genomföra kontroller för att upptäcka behov av underhållsinsatser i järnvägen samt att Trafikverket också i egen regi kommer att kontrollera att entreprenörerna lever upp till krav i kontrakt.

– Regeringen satsar på kraftigt ökade resurser till järnvägsunderhåll. För fler tåg i tid är det också viktigt att Trafikverket i sin egen organisation har god kunskap om anläggningen, dess tillstånd och behov av åtgärder. Dagens beslut är en viktig del för att kunna bedriva en fungerande underhållsverksamhet. Staten ska ta det samlade ansvaret för kontroll och utförande av underhåll inom järnvägen och detta beslut är ett steg på vägen, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Regeringen gav i maj 2016 Trafikverket i uppdrag att genomföra fördjupade utredningar och presentera möjliga åtgärder för hur järnvägsunderhållet kan organiseras (dnr N2016/03922/TIF). Uppdraget har delredovisats avseende att i egen regi genomföra tillstånds- och leveransuppföljning samt underhållsbesiktning, vilket ligger till grund för dagens beslut. Uppdraget ska slutrapporteras den 24 februari 2017. Regeringen avser att efter det bereda ytterligare steg för ett samlat statligt ansvar av järnvägsunderhållet.

Dagens beslut ingår i de överenskommelser som slutits mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet i samband med budgetförhandlingar.


Pressmeddelande från: Regringskansliet