TISDAG 6 DECEMBER 2016


På bilden syns Jonas Bohlin, biolog på WSP. Fotograf Gunnar Lagerkvist

WSP bygger konstbon för fiskgjuse och havsörn

WSP ska i samråd med Länsstyrelsen Värmland planera och bygga artificiella bon för fiskgjuse och havsörn i Natura 2000-områdena i Vänerns Värmlandsdel. Arbetet sker inom projekt LIFE+ Vänern och målsättningen är bygga 10-15 boplatser under 2017.

Både fiskgjuse och havsörn bygger stora bon som kan användas i många år och väga flera hundra kilo. För att klara den vikten krävs gamla träd med grova grenar. I dagens skärgårdsskogar är detta en bristvara. Syftet med att bygga konstbon är att förse de båda arterna med hållbara bon i störningsfria lägen. I dagsläget finns det dåligt med äldre tallar på platser i skärgården där det inte rör sig människor så ofta. Både fiskgjuse och havsörn är känsliga för störningar under häckningsperioden. Det är därför viktigt med bra och hållbara bon i avskilda lägen.

– Det här är verkligen ett annorlunda och intressant uppdrag. På WSP har vi inte tidigare byggt den här typen av ”boende” men det ligger väl i linje med de tankar om ett hållbart samhälle som genomsyrar WSPs arbete, säger Jonas Bohlin, biolog WSP.

Bona ska byggas i Natura 2000-områdena i Vänerns Värmlandsdel, främst i naturreservaten Värmlandsskärgården, Millesviks skärgård och Lurö skärgård. Målsättningen är att 10-15 boplatser ska byggas under 2017.


Pressmeddelande från: WSP