TORSDAG 14 APRIL 2016

Nya reningsverket föreslås ligga vid Kartåsen/Ekestubben

Vi i Lidköping behöver ett nytt reningsverk, eftersom nuvarande behöver moderniseras och anpassas efter framtidens förutsättningar. För att uppfylla detta är det nödvändigt att bygga det nya reningsverket på en annan plats än där det ligger idag.

Tjänstemän på Lidköpings kommun har i samarbete med Sweco Environment AB genomfört en kallad lokaliseringsutredning och denna är nu klar. Utredningen visar att området vid Kartåsen och Ekestubben är den lämpligaste platsen för ett nytt reningsverk.

Varför är denna plats det lämpligaste alternativet?

Det finns inga bostäder närmare än 500 meter och det finns inte några verksamheter, natur- och kulturvärden eller andra intressen som störs. Platsen består av ett skogsområde, vilket gör att verket kommer att ligga på en undan­skymd plats.

Det är acceptabla avstånd till befintligt reningsverk och till så kallad recipient, som är den plats där det renade vattnet ska släppas ut.

Fördelar är också att marken ägs av kommunen och att det inte finns några planer på be­byggelse i området, då platsen ligger nära Hovby flygplats och den kommande sträckning­en för väg 44. Dessutom planeras det för en ny större mottagningsstation för eldistribution i området vilket gör att det går att samordna vägar och annan infrastruktur till området.

Hur har utredningen gått till?

En arbetsgrupp med representanter från Lidköpings kommun har med hjälp av Sweco först gjort en analys av möjliga markområden. Kraven var att de ska ligga inom en radie av tio kilometer från nuvarande re­ningsverk, vara minst fyra hektar stora, och ha minst 500 meter till närmaste befintlig eller planerad bostad. Det innebar att de identifierade 50 ytor i Lidköping att utgå ifrån.

För dessa 50 ytor har gruppen gått igenom var och en och tittat på alla faktorer som har betydelse för om en plats är lämplig eller inte. Det övergripande kravet är att det nya verket ska klara att ta hand om avloppsvattnet från befolkningen i Lidköping idag, och en växande befolkning i framtiden. Verket ska störa människor och miljö så lite som möjligt.

Exempel på faktorer som spelar roll:
 • Det måste finnas en lämplig punkt i närheten där det renade vattnet kan släppas ut, en så kallad recipient.
 • Det får inte vara alltför långt avstånd till nuvarande re­ningsverk, eftersom alla avloppsledningar leder dit idag och avloppsvattnet behöver samlas upp där och pumpas därifrån till det nya verket.
 • Finns det natur- och kulturvärden att ta hänsyn till?
 • Hur ser landskapet ut, exempelvis hur högt ligger området?
 • Finns det Försvarsintressen?
 • Är kommunen markägare eller inte?
Vad händer nu?
 • Teknisk Servicenämnd väntas fatta beslut den 12 maj om att ge Samhällsbyggnads­nämnden i uppdrag att starta en detaljplaneprocess.
 • Detaljplaneprocess startar, efter beslut i Samhällsbyggnadsnämnden. I denna pro­cess ingår bland annat samråd, där berörda får komma med synpunkter.
 • Miljötillstånd ska sökas från Länsstyrelsen.
 • Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer påbörjas parallellt med processerna för detaljplan och miljötillstånd.
 • Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt investerings- och lokaliseringsbeslut under hösten 2016.
 • Gällande ledningsdragningar som behöver göras, kommer berörda markägare att kontaktas för dialog kring hur detta kan lösas.
Följ arbetet med det nya reningsverket på www.lidkoping.se/nytt-reningsverk


Pressmeddelande från: Lidköpings kommun