ONSDAG 13 APRIL 2016

Skövdeforskare utvärderar restaureringen av Hornborgasjön

Uppdraget var som gjort för forskare på Högskolan i Skövde. De tyckte de tre ekologerna när de såg att Naturvårdsverket skulle utvärdera restaureringen av Hornborgasjön. Fram till september kommer de nu att bedöma vilka konsekvenser restaureringen fört med sig för fåglar, växter och vatten.

– Det kändes naturligt för oss att medverka vid utvärderingen. Vi har haft ett par studenter som gjort examensarbeten om Hornborgasjön och vi är ju också det närmaste lärosätet. Dessutom har vi tidigare studenter som arbetar i Naturumet vid Hornborgsjön och som är anställda av Naturvårdsverket. En av dem gjorde sitt examensarbete om Hornborgasjön.

Det säger Annie Jonsson, en av uppdragets tre forskare från Högskolan i Skövde. De två andra är Per Toräng och Tomas Jonsson. De är alla tre lektorer vid Institutionen för biovetenskap vid Högskolan i Skövde, och har gedigna kunskaper och erfarenheter från likande projekt.

– Syftet med vårt arbete är att lära inför framtida restaureringsarbeten i det aktuella området och få kunskaper som kan användas inför liknande restaureringar i andra områden, berättar Annie.

Hornborgasjön har i ett par hundra år tagits i anspråk för utökning av jord- och skogsbruksmark. Fem vattennivåsänkningar genomfördes och fram till 1930-talet var sjön nästan helt torrlagd. Sjön växte igen med strandskog, buskar, starr och vass. Under den senare delen av 1980-talet påbörjades en restaurering för att återskapa fågelsjön. Vass frästes bort, och skogs-och buskmark avverkades. En höjning av vattenståndet avslutades 1995. Avsikten var att återställas sjön till ett läge som skulle motsvara förhållandena under perioden 1877-1904 då den hade sin maximala utveckling som fågelsjö.

Naturvårdsverket, som ansvarig för en stor del av restaureringsarbetet, ska nu utföra en utvärdering av dess effekter och återknyta till syftet med restaureringen.
– Vår uppgift blir att se vilka konsekvenser den haft på den biologiska mångfalden vad gäller fågellivet, växterna och limnologin, alltså på vattnet i sjön. Frågor vi ställer oss är om målen med restaureringen nåtts, har Hornborgasjön återställts till en levande fågelsjö? Vi kommer inte arbeta ute i fält, utan vi ska koncentrera oss på aktuella data och jämföra dem med data från tiden före 1988, innan restaureringen vid den tid som sjön var som mest igenvuxen.

Annie vill inte spekulera i vad hon och hennes kollegor kan komma fram till, de vill vara helt objektiva i sina bedömningar. Men att det här är ett jobb som lockar henne råder det ingen tvekan om.
– Det ska bli jättekul. Inte bara för oss som är direkt inblandade. Det kommer också komma till nytta för våra studenter, det här något vi kan använda i vår framtida undervisning, vilket gör det extra roligt.

Naturvårdsverket satsar sammanlagt en och en halv miljon på utvärderingen, då kommer också ingå konsekvenserna för lantbruket och för turism och friluftsliv. Högskolans del är kostnadsberäknad till 500 000 kr och ska vara avslutet sista september i år.


Pressmeddelande från: Högskolan i Skövde