FREDAG 12 FEBRUARI 2016

Socialdemokraterna i Götene har hållit sitt årsmöte med ett 30-tal medlemmar på plats

Ordförande Peter Legendi hälsade välkommen och gjorde en kort summering av året som gått. Han konstaterade bland annat att det varit ett lugnt politiskt år, där Socialdemokraterna utgör kommunens politiska ledning tillsammans med partierna Götenes Framtid och Vänsterpartiet.

Inbjuden som mötesordförande var regionrådet Alex Bergström, Falköping. Han reflekterade över den politiska situationen i regionen och han framförde olika hälsningar från partidistriktet, bland annat vikten av medlemsvärvning.

De olika årsberättelserna godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Under punkten val omvaldes följande personer till styrelsen: Åke Fransson, Lars-Inge Bly, Ulrika Karlsson, Maritha Hellqvist, Anna Widell och Ulla Andrén.

Olika val inom organisationen gjordes och kassörens budgetförslag för 2016 godkändes.

Till ordinarie ombud till distriktskongressen valdes Åsa Karlsson, Björn Cavalli-Björkman, Maritha Hellqvist, Samuel Lundell, Lars-Inge Bly och Conny Petersson.

Under punkten övriga frågor diskuterades frågan om skollokaler i Götene, och årsmötet beslutade att göra ett uttalande omkring detta. Vidare diskuterades bland annat tillskapandet av nya äldreomsorgsplatser.