ONSDAG 3 FEBRUARI 2016


Bakre raden från vänster: Ordförandet Rune Skogsberg, verksamhetsledare Lovisa Johansson Hollsten, vice ordförande Katarina Sundberg, verksamhetsutvecklare Emma Häggberg.

Leader Nordvästra Skaraborg klart för start!

Leader Nordvästra Skaraborg kan nu informera att Jordbruksverket den 28 januari 2016 beslutade att godkänna vår strategi, LAG och området Leader Nordvästra Skaraborg för programperioden 2014-2020. Vi har blivit tilldelade en LAG-budget på 58 500 402 kronor och nu kan verksamheten inom ramen för den lokala utvecklingsstrategin inom lokal ledd utveckling genom leadermetoden börja.

Med godkännandet från Jordbruksverket i sin hand berättar ordförande Rune Skogsberg att Leader Nordvästra Skaraborg har fått sitt startdatum från och med 28 januari 2016. Leaderområdet har blivit tilldelat 58 500 402 kronor vilket också är den störst LAG-budget i hela Sverige för leaderperioden 2014-2020.

Budgeten är fördelad i tre fonder; Landsbygdsfonden, Regionala utvecklingsfonden och Socialfonden. Inom Leader och lokal ledd utveckling finns även en fjärde fond; Havs- och fiskerifonden. Den fonden har Leader Nordvästra Skaraborg inte valt att ta med i strategin då det finns ett Leaderområde som fokuserar enbart på fiske.

Utifrån dessa tre fonder bygger strategin på tre insatsområden med övergripande mål:

Ordförande Rune Skogsberg berättar att arbetet med strategin pågått under ett års tid. Till en början på var sitt håll fram till sammanslagningen av nord och väst då det blev en gemensam strategi.

I väntan på startdatum har vi rekryterat ny verksamhetsledare och verksamhetsutvecklare som nu ska sätta denna strategi i verk och starta upp kansli här i Skara på Green Tech Park.

Verksamhetsledare Lovisa Johansson Hollsten:

Lovisa från Kvänum i Vara kommun kommer närmast från en tjänst på kommunens miljöenhet. Hon har ett ideellt engagemang i det lokala föreningaslivet och har även varit delaktig i föreningen Hela Sverige Ska Leva.
Lovisa har tidigare varit projektledare för ett Leaderprojekt och har en magisterexamen i landsbygdsutveckling.

- Jag är mycket glad för förtroendet och är laddad för att komma ut och träffa projektsökande som vi ska stötta i deras ansökningar. Vi kommer också vara ett bollplank och en brygga mellan bygderna och det som inte är helt lätt att hantera i Jordbruksverkets system och ramverk.

Verksamhetsutvecklare Emma Häggberg:

Emma är bosatt i Norra Härene utan för Lidköping och har arbetat som turismutvecklare i Vara och Essunga med omnejd. Hon har erfarenhet från samarbetsprojekt inom föreningslivet och har varit projektledare för tidigare Leaderprojekt.

- Har man en projektidé som man vill utveckla är man välkommen att kontakta Leaderkansliet. Vi har nätverk som kan vara till nytta för blivande projekt vilket kan leda till nya samarbeten. Vi har även erfarenhet från andra projekt som kan inspirera och ge nya idéer till projektplanen.

- Vi är mycket glada över Lovisa och Emma som vi tror kommer komplettera varandra bra, säger vice ordförande Katarina Sundberg.

- De kommer vara ett bra stöd till våra projektsökanden med kombinationen av deras kompetens och erfarenhet från trepartnerskapet.

Lokal ledd utveckling genom Leadermetoden bygger på samverkan mellan ideell, privat och offentlig sektor. Arbetet utgår ifrån ett tydligt underifrånperspektiv, vilket innebär att de som bor och verkar på orten ska driva utvecklingen.

Vilka kan söka projektstöd hos Leader Nordvästra Skaraborg?

I stort sätt alla typer av föreningar, företag, kommuner, organisationer, aktörer inom turism och kultur med flera. Man kan som enskild privatperson inte söka medel hos Leader Nordvästra Skaraborg. Målen och insatsområdena har en bredd som gör att det finns utrymme för en variation av projektidéer.

När kan man söka projektstöd hos Leader Nordvästra Skaraborg?

Eftersom vår personal börjar idag, ska ta del av utbildningar och starta upp kansliet hoppas vi kunna ta emot ansökningar i slutet på mars, säger ordförande Rune Skogsberg.

Fakta om Leader

Leader Nordvästra Skaraborg är en del av EU:s landsbygdsprogram 2014-2020, som syftar till att främja en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling på landsbygden.

Organisationen består av en lokal utvecklingsgrupp, LAG, med representanter ifrån offentlig, privat och ideell sektor. LAG fattar beslut om vilka projekt som beviljas medel, utifrån valda fokusområden. Leaderkansliet stöttar sökande under ansökningsprocessen och under projektets gång.

Leader Nordvästra Skaraborg består av kommunerna Essunga, Grästorp, Gullspång, Götene, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Töreboda och Vara kommun.


Pressmeddelande från: Leader Nordvästra Skaraborg