TORSDAG 10 DECEMBER 2015

Regeringen beslutar om återupptagen totalförsvarsplanering

Regeringen beslutade idag att Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och övriga berörda civila myndigheter ska återuppta en sammanhängande planering för totalförsvaret.

I ljuset av det försämrade omvärldsläget och den ökade osäkerheten i närområdet är det angeläget att få till stånd en modern och sammanhållen totalförsvarsplanering.

Besluten rör en grundsyn som ska omfatta principer för samordning, prioriteringar och resursförstärkningar inför och under höjd beredskap och ytterst i krig, bedömningen av Försvarsmaktens behov av stöd från andra myndigheter samt en återupptagen beredskapsplanering inom ramen för det civila försvaret.

Grundsyn för sammanhängande planering för totalförsvaret

Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska senast 10 juni redovisa ett förslag till grundsyn som ska omfatta principer för samordning, prioriteringar och resursförstärkningar inför och under höjd beredskap och ytterst i krig. Vidare ska en beskrivning lämnas av hur arbetet med en sammanhängande planering för totalförsvaret ska genomföras.

Bedömning av Försvarsmaktens behov av stöd

Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa en samlad bedömning av Försvarsmaktens behov av stöd från andra myndigheter inför och vid höjd beredskap samt myndigheternas möjligheter att tillhandahålla sådant stöd.

Återupptagen planering inom det civila försvaret

Regeringen beslutar också att myndigheter som har ett särskilt ansvar inför och vid höjd beredskap enligt förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap (bevakningsansvariga myndigheter) ska återuppta planeringen för sin beredskap inom ramen för det civila försvaret och senast 10 juni 2016 ge en första redovisning av planeringsarbetet.


Pressmeddelande från: Försvarsdepartementet