Fredag 16 oktober 2015

Regeringen stärker mjölkföretagen

Regeringen är medveten om att situationen för mjölkbönderna är mycket allvarlig. EU-kommissionen har beslutat om ett krispaket till djurproducenter i syfte att stötta sektorer i kris. Därför planerar regeringen att i månadsskiftet november/december betala ut direktstöd på 96 miljoner kronor varav 76 miljoner från EU och 20 miljoner av nationella medel. För att ytterligare stärka mjölkföretagen i den akuta krisen kommer regeringen även under våren 2016 betala ut ytterligare 56 miljoner kr av nationella medel till företagen.

- Regeringen ser allvarligt på mjölkböndernas situation och i den kris som råder är det angeläget att stärka företagens likviditet så snabbt som möjligt. Därför väljer vi nu att skjuta till den nationella tilläggsfinansiering som EU-kommissionens beslut medger. Det innebär drygt 150 miljoner till svenska mjölkproducenter, säger Sven-Erik Bucht landsbygdsminister.

Mjölkböndernas organisationer har bett om statliga kreditgarantier för att överbrygga den nuvarande krisen. Med mjölkföretagens bästa för ögonen så avsatte regeringen en kreditram för utlåning i våras och därmed startades arbetet med att ta fram en kreditgaranti.

Arbetet med att ta fram ett garantilån har bedrivits tillsammans med banksektorn.

- Vår gemensamma slutsats är idag att den statliga garantin riskerar att försätta lantbrukaren i ett sämre läge om denna hamnar på obestånd. Regeringen delar därför bankernas analys om att vi inte bör gå vidare med kreditgarantin. Kreditgarantin blev tyvärr inte den hjälp vi hade önskat mjölkföretagen och det är skälet till att nu inte går vidare den , säger Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister.

- Vi ser att flexibiliteten i hanteringen av företagens skulder minskar, med en statlig kreditgaranti. Vid en eventuell obeståndssituation kan detta minska möjligheten att göra en rekonstruktion eller en ordnad avveckling. Detta riskerar också att begränsa lantbrukarens möjligheter att starta om, säger Per Skargren, Swedbank.


Pressmeddelande från: Näringsdepartement