Onsdag 18 februari 2015

Ekonomiskt resultat för Lidköpings kommun 2014

Det ekonomiska resultatet för Lidköpings kommun 2014 är nu klart. Verksamhetens resultat är positivt och nämndernas genererar överskott på cirka 25 miljoner kronor. Nämnderna uppvisar god budgetföljsamhet totalt sett.

Kommunalskatt och kommunalekonomisk utjämning är i nivå med budget. Utvecklingen på de finansiella marknaderna har varit gynnsam för kommunens räkning. Kapitalförvaltningens ökning uppgår till cirka 193 miljoner kronor, vilket motsvarar 11,8 procent. Dock har inte dessa värdeökningar realiserats. Det innebär att kommunens bokföringsmässiga finansiella resultat understiger budget. Vid årets slut uppgick de samlade fondplaceringarna till 2078 miljoner kronor.

Kommunens resultat har belastats av stora kostnader av engångskaraktär: Kostnaden för medfinansieringen av E20 uppgår till 81 miljoner kronor och medfinansieringen av gång- och cykelvägen till Läckö uppgår till 9,5 miljoner kronor. Vidare har kommunen avsatt medel för att täcka 1910 års deponi på Kartåsen, vilket belastar resultatet med cirka 34 miljoner kronor.

Kommunens resultat – med engångsposterna och finansnettot inräknat – uppgår för 2014 till – 176,5 miljoner kronor.

I samband med bokslutet redovisas kommunfullmäktiges målsättningar för verksamheterna i arbetet med att nå visionen ”En hållbar och välkomnande kommun”. Drygt 70 procent av alla målsättningar uppnåddes helt eller delvis.

Pressmeddelande från: Lidköpings kommun