Måndag 1 december 2014

Snille och Blixt - Skaraborgs Akademi

Denna snilleblixt till rubrik är i själva verket Skaraborgs Akademis valspråk. Devisen myntades av Malmöförfattaren och poeten Jan Mårtensson, ursprungligen från Tidaholm.

Skaraborgs Akademi grundades år 1998. Denna akademi är förvisso inte lika känd som Svenska Akademien, men har lika många ledamöter och verkar delvis i samma anda för svensk vitterhet och det svenska språket. I stadgarnas portalparagraf preciseras nämligen att "Akademins syfte är att sprida glans över den skaraborgska vitterheten och främja en skaraborgsk identitet". Ett hedervärt syfte, som kräver snilleblixtar av snillen för att ge denna ambition innehåll.

De aderton ledamöterna representeras av kända kulturpersonligheter, uppvuxna i länet, väl meriterade att främja akademins nobla syfte. Akademin utser för en tid av tre år preses och sekreterare jämte tre ledamöter som utgör verkställande utskott. För närvarande är professor Arne Zettersten, Göteborg, preses i akademin. Akademin har sitt säte i Mariestad. Samtliga ledamöter bor och verkar i förskingringen. Två platser är för närvarande vakanta.

Att sprida glans

Den skaraborgska vitterheten är som bekant omfångsrik och uppvisar en variation som spänner över de flesta litterära genrer. Detta enkla konstaterande gäller både gårdagens och nutidens litterära skapande. Det bör dock noteras att akademin inte är snävt begränsad till litteratur utan även stödjer annan forskning än humaniora. Ledamöterna har således stora uppgifter när det gäller "att sprida glans" över den skaraborgska vitterheten och göra kreativa insatser för en sådan strävan.

Orationer

Denna storstilade ambition får sina uttryck genom akademins olika verksamhetsformer och aktiviteter. En form är högtidssammankomster då ledamöterna håller orationer, alltså föreläsningar med tematik som berör den skaraborgska identiteten - mentaliteten och dialekten. Även andra ämnen kan förekomma. Vid högtidssammankomsterna delas det ofta ut priser eller belöningar som akademin förfogar över.

Högtidssammankomsten sker alltid på Johan Henric Kellgrens födelsedag den 1 december. Kellgren (1751 -1795) kan väl närmast betraktas som en idealgestalt för Skaraborgs Akademi - född i Floby utanför Falköping, redan vid 23 års ålder docent i latinsk vitterhet vid Kungliga Akademien i Åbo. Han är väl mest känd som lyriker men han var också kritiker och tidningsman. Ironiskt nog i sammanhanget minns många honom som författare till Dumboms lefverne (1791).

Hedersskaraborgare genom åren

Ett annat sätt att sprida glans åt vitterheten, och Skaraborg, är att årligen, alltsedan starten, utse en "hedersskaraborgare"; en bemärkt person som betytt eller betyder mycket för Skaraborgs anseende i olika sammanhang. Mottagaren av glansen behöver inte vara "urskaraborgare". Flera av dessa förtjänta personer är födda på andra orter - exempelvis kronprinsessan Victoria (hertiginna av Västergötland), Olof Lagercrantz, Jan Guillou, Per Oscarsson m fl liksom mottagaren av årets utmärkelse, nämligen Gunilla Pontén med ett förflutet i Skövde där hon bodde i sin ungdom och fick sitt genombrott där.

Beviset på utmärkelsen består av en avgjutning av en del i en bronsålderssköld från Fröslunda gård i Sunnersberg på Kålland, där man vid plöjning år 1985 gjorde det imponerande fyndet av 14 ceremonisköldar från bronsåldern.

Hedersskaraborgare 1998 - 2014

1998 Sixten Bengtsson
1999 Robert Gustafsson
2000 Jan Guillou
2001 Olof Lagercrantz
2002 Birger jarl och Stefan Jarl
2003 Kronprinsessan Victoria
2004 Jörgen Fogelquist
2005 Kristina Lugn
2006 Mustafa Can
2007 Lars-Erik Linnarsson och Lennart Jörälv
2008 Per Oscarsson
2009 Erik Andersson
2011 Carina Burman
2012 Frans Helmersson
2013 Gert Wingårdh
2014 Gunilla Pontén

Bästa avhandling vid Skövde högskola

Med början år 2001 har Skaraborgs Akademi delat ut ett pris till bästa doktorsavhandlingen vid Skövde högskola. Första året gick priset till äldreforskning, nämligen för en avhandling av Ingrid Bergh: "Pain in Elderly - Rating Scales, Prevalence and Verbal Expression of Pain and Pain Relief". Ingrid Bergh är professor i omvårdnad vid Institutionen för hälsa och lärande vid Högskolan i Skövde.

Den "jury" som föreslår pristagare består av Forsknings- och utbildningsnämndens råd för forskning. Fyra områden har definierats som givna för priset, utdelade i tur och ordning: humaniora/samhällsvetenskap, naturvetenskap, vårdvetenskap och teknik.

Något enstaka år har priset inte delats ut av ekonomiska orsaker. 2006 års pris delades således ut 2007 till forskaren Svante Alfredsson, Skövde, för hans avhandling "Constitutive Behaviour and Fracture of Adhesive Layers".

Från och med år 2007 kallas priset "Länsförsäkringar Skaraborgs pris till bästa avhandling vid Skövde högskola utdelat av Skaraborgs Akademi". Prissumman är 10 000 kronor, visserligen inget svindlande belopp, men ändå viktigt som incitament för forskaren. Så här säger t ex årets pristagare Henrik Svensson i ett pressmeddelande - Jag är jätteglad och stolt över att ha fått priset. Att belönas för avhandlingens innehåll ger mig också extra inspiration och kraft att fortsätta arbeta med att vidare utveckla teorierna i avhandlingen.

Priset år 2014 tilldelades Henrik Svensson, biträdande lektor i informationsteknologi vid Skövde högskola. Henrik Svenssons avhandling handlar om hur simuleringar ligger bakom våra tankar.

Skriftserien växer

Glansen sprids också genom utgivning av skrifter, mer korrekt årsböcker, där texterna är skrivna av akademins ledamöter.

Den första årsboken fick titeln Snille och Blixt och innehöll några av de orationer som hållits i akademin under åren 1998-2001.

Den andra skriften (2004) hette "Snille och Blixt II";. Boken består av "de orationer som hållits i akademin under åren 1998-2004 samt ytterligare ett antal bidrag av akademiledamöter".

Den tredje boken fick stilenligt titeln "Snille och Blixt III" med Karl-Erik Tysk som redaktör. Boken innehåller förutom orationer även artiklar om Kristina Lugn och Johannes Edfelt, två skaraborgare som invalts i Svenska Akademien.
Den fjärde årsskriften, "Från Beowulf till Stikkan Andersson - ett skaraborgskt porträttgalleri" (2013), med Niklas Schiöler & Karl-Erik Tysk som redaktörer, ger porträtt av nio verkliga eller fiktiva skaraborgare. "Tre kvinnor och sex män från kanske fjorton århundraden passerar revy och visar på ett enastående skaraborgskt inflytande på europeisk historia och kultur."

Helt nyligen kom den femte boken som fått den något poetiska titeln "Samma grogrund - olika blomning" med Niklas Schiöler & Karl-Erik Tysk som redaktörer. Preses Arne Zettersten skriver i förordet till boken följande:

Ledamöterna av Skaraborgs Akademi har alla vuxit upp i det forna länet. Men bildning, arbete och årens gång har fört dem till vitt skilda platser och ståndpunkter. Här berättar några av dem om sina spännande och krokiga livsvägar, om framgångar och tillkortakommanden, visioner och minnen. Erfarenheterna är brokiga och oförutsägbara - men likafullt har de sitt ursprung i Skaraborg.

Boken har nyligen anmälts i Nya Lidköpings-Tidningen (24 nov, NLT) av Tore Hartung. Både boken och Hartungs anmälan är nöjsam läsning för varje skaraborgare, ja, faktiskt för vem som helst.

Skaraborgs Akademi - ledamöter

 1. Vakant
 2. Arne Zettersten
 3. Sören Häggroth
 4. Marianne Ahrne
 5. Maria Küchen
 6. Trygve Carlsson
 7. Helena Stålnert
 8. Sören Holmberg
 9. Barbro Lennéer-Axelson
 10. Jan Mårtenson
 11. Bengt Knutsson
 12. Per Bergström
 13. Madelene Sandström
 14. Åsa Brandt
 15. Niklas Schiöler
 16. Vakant
 17. Cajsa Holmstrand
 18. Karl-Erik Tysk

/Stig Lundström, Lidköpingssällskapet