Fredag 22 augusti 2014

Arkeologisk undersökning av unik medeltida borg i Hökerum, Ulricehamn

Under tisdag till och med torsdag 26-28 augusti kommer det att utföras en arkeologisk undersökning av en mycket ovanlig medeltida borg i Hökerum, Ulricehamns kommun. Borgen ligger ca 500 meter söder om sjön Mogden och är unik i sitt slag i Sverige.

Den medeltida borgen som ska undersökas tror man hade namnet Fagranäs, med fornlämningsnummer Södra Ving RAÄ 39. I området öster om Hökerum ligger tre stycken medeltida borganläggningar, varav den ena heter Vädersholm. De andra två är man mer osäkra på. Två av borgarna hade strategiska lägen alldeles till ett näs, precis öster om Viskans utlopp i sjön Mogden.

Under åren 1939-1945 gjordes arkeologiska undersökningar vid Vädersholm under ledning av Lars Erik Bergström från Skara museum. Av dessa undersökningars arkivmaterial framgår att det även gjordes en mindre undersökning av en av de två namnlösa borgarna år 1940. Vid denna undersökning påträffades ett fyndmaterial som liknade det som framkom vid Vädersholm, vilket gjorde att man drog slutsatsen att borglämningen bör vara densamma som benämns Fagranäs i det historiska källmaterialet, vilken omnämns sista gången 1350.

Unik borganläggning i Sverige

Den aktuella borgen utgörs av tre platåliknande delar omgivna av vallgravar. Fornlämningens utseende visar att det inte råder någon tvekan om att det rör sig om en så kallad ”Motte and Bailey”-anläggning (ibland även benämnd ”Castrum Curia”). En sådan anläggningstyp bestod av en konstgjord, eller delvis konstgjord, förhöjning (motte) omgiven av en vallgrav där borgmannens bostad var belägen. Motten fungerade också som försvarsanläggning. Intill och något nedanför motten fanns en förborg (bailey) vilken likaså var omgiven av en vallgrav.

Borgen som skall undersökas består av en motte omgiven av vallgrav. Bredvid motten finns två förborgar; en i öster och en i väster, vilka också är omgivna av vallgravar. Centralt på motten finns en anhopning av stenar som förmodligen härrör från en byggnad vilken i så fall bör vara densamma som framkom vid undersökningen 1940. Även i östra förborgen finns anhopningar av stenar samt en förhöjning vilka kan utgöra lämningar efter en husgrund. I västra förborgen, som enligt äldre kartmateriel benämndes Slottsbackelyckan, finns ett par mindre förhöjningar vilka troligen härrör från tidigare konstruktioner.

Motte and Bailey-anläggningar är en ovanlig lämningstyp i Sverige. Efter genomgång av kända lämningarna av denna typ i Sverige kan vi konstatera att borgen är unik genom sitt utseende och sin välbevarade karaktär.

Ökad kunskap och visning för intresserade

Nuvarande markägaren har på eget initiativ avverkat skog och annan växtlighet och därmed synliggjort fornlämningen för första gången på flera decennier. Den aktuella undersökningens huvudsyfte är att ta fram kunskap om borgens utformning, ålder och användningstid. Undersökningen genomförs i samverkan med Södra Vings hembygdsförening och det går bra för allmänheten att komma på visning vid utgrävningsplatsen.

Pressmeddelande från: Västarvet