Torsdag 19 juni 2014

Göteneborna är mycket nöjda med tillgången till parker, grönområden och natur

Under våren har Götene medverkat i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning. 611 personer i Götene kommun har tyckt till om Götene som en plats att leva och bo i, om de kommunala verksamheterna och om sitt inflytande på kommunala beslut och verksamheter.

Resultatet ger en bild att Göteneborna på många sätt är nöjda med Götene som en plats att leva och bo i, med de kommunala verksamheterna och med tillgången till information om kommunen och dess verksamheter.

När det gäller Götene som en plats att leva och bo är Göteneborna mycket nöjda med tillgången till parker, grönområden och natur. Men även möjligheten att hitta bra och trivsamma boenden får bra betyg liksom att man kan känna sig trygg när man vistas utomhus. Minst nöjd är man med nöjesutbudet.

Inom de kommunala verksamheterna är man mycket nöjd med dricksvattnet och kommunens vattenförsörjning. Även biblioteksverksamheten, sophämtning och tillgång till återvinningscentral får bra betyg. Äldreomsorgen i Götene får bättre betyg än genomsnittet för övriga medverkande kommuner. Man är mer nöjd med snöröjningen av gator och vägar nu jämfört med undersökningen 2012 men fortfarande är resultatet lågt i jämförelse med övriga kommunala verksamheter.

Hela rapporten finns att läsa via kommunens hemsida: www.gotene.se/medborgarundersokning

Pressmeddelande från: Götene kommun