Onsdag 28 maj 2014

Elpriset steg 30 procent i maj

Medelspotpriset i maj ser ut att bli cirka 32 öre/kWh för samtliga elområden i Sverige. Det är en kraftig ökning från april månad (25 öre/kWh) som ytterligare bekräftar slutet på den trend vi har sett sedan september i fjol med ett fallande elpris. Elprisnivån i maj blir den högsta sedan november och är även högre än vintermånaderna december, januari och februari. Låg produktionsnivå från kärnkraften och en försvagad hydrologisk balans är två av orsakerna till prisstegringen.

Redan i april flaggade elskling.se för att den trend vi har sett med ett fallande månatligt elpris kunde vara över. Utvecklingen i maj bekräftar detta ytterligare. Samtidigt motbevisas myten om att elpriset alltid är som lägst på sommaren. Elprisnivån i maj är exempelvis högre än i vintermånaden februari.

Trots sommartemperaturer och soligt väder blev elpriset i maj det högsta hittills under året. Flera kärnkraftverk (60 % av installerad effekt) är ur drift för att genomgå årlig revision. Nederbördsfattigt väder har ytterligare försvagat den hydrologiska balansen ytterligare som just nu beräknas till cirka -10 TWh, något som oroar elmarknaden. En positiv balans innebär ett överskott och en negativ ett underskott.

Bristen på vatten gör att producenter måste hushålla med det för att säkerställa att det räcker över den kommande vintern. Om läget förvärras blir Sverige tvunget att kompensera underskottet genom att importera el från Tyskland vilket skulle leda till en ytterligare prisuppgång på cirka 10-15 procent från dagens nivå.

– Cirka 40 procent av hushållen har idag ett rörligt elpris och påverkas därmed direkt av denna prisförändring. De kommer att notera ett markant högre elpris motsvarande 30 procent för maj. Att priset stigit trots en pågående snösmältning och varmt väder är lite oroväckande, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Elprisuppgången kunde ha dämpats givet att vi hade haft bättre kabelförbindelser mellan Sverige och Norge. I elområde Oslo pågår just nu en kraftig snösmältning som resulterar i hög vattenkraftsproduktion samtidigt som mycket av kraften blivit instängd på grund av kapacitetsbegränsningar på överföringskablarna från området. Prisnivån i elområde Oslo ser ut att bli cirka 18 öre/kWh i maj, 44 procent lägre än Sveriges elpris.

Pressmeddelande från: elskling.se