Fredag 28 februari 2014

Götene kommun inför värdighetsgarantier för en bättre äldreomsorg

Den första mars inför Götene kommun värdighetsgarantier samt ett system för hantering av synpunkter och klagomål inom äldreomsorgen. Detta för att höja kvaliteten inom äldreomsorgen och tydliggöra för våra brukare vad de kan förvänta sig av oss.

Värdighetsgarantier

Som ett led i arbetet med att höja kvaliteten inom äldreomsorgen beslutade kommunstyrelsen i oktober 2013 att införa värdighetsgarantier inom äldreomsorgen. De är baserade på den nationella värdegrunden och innebär att brukaren och dess anhöriga har en inflytandegaranti, anhörigstödsgaranti och en informationsgaranti. Det innebär bland annat att den som har äldreomsorg ska ha inflytande på hur och när hjälpen ska utföras, att den som är anhörigvårdare ska känna till vilket stöd som kommunen erbjuder och att det tydligt ska framgå hur man lämnar synpunkter och klagomål på äldreomsorgen.

Synpunkter och klagomål

En viktig del i kvalitetsarbetet är att få ta del av brukare och anhörigas klagomål och synpunkter på omsorgen. Därför inför Götene kommun nu också ett system för hanteringen av klagomål och synpunkter. Systemet öppnar upp för fler sätt för medborgaren att lämna synpunkter och klagomål till kommunen och tydliggör också hur de inkomna synpunkterna ska hanteras. Bland annat innebär det nya systemet att synpunktslämnaren ska kontaktas av ansvarig chef så snart som möjligt och senast inom två veckor för att få besked om vilka åtgärder som har eller ska vidtas. Detta förutsätter självklart att synpunktslämnaren har angivit namn och kontaktuppgifter men det går givetvis även bra att lämna synpunkter anonymt. Det nya synpunkts- och klagomålhanteringssystemet används även inom handikappomsorgen och individ- och familjeomsorgen.

Pressmeddelande från: Götene kommun