Torsdag 20 februari 2014

Regeringen beslutar om lättnader för bensinmackar

Regeringen har i dag beslutat om en lättnad i kravet på att tillhandahålla förnybara drivmedel. Ändringen innebär däremot inte att tillgängligheten av förnybara drivmedel i någon större grad minskar eftersom många av de berörda säljställena har haft dispens från kravet.

Lättnaden innebär att endast bensinstationer eller andra försäljningsställen som årligen tillhandahåller allmänheten 1 500 kubikmeter eller mer konventionella bränslen, i stället för nuvarande 1 000 kubikmeter, behöver tillhandahålla förnybara drivmedel. Beslutet innebär att cirka 1 355 av 2 800 tankställen i Sverige undantas från kravet att tillhandahålla förnybara drivmedel. Ändringen innebär däremot inte att tillgängligheten av förnybara drivmedel i någon större grad minskar eftersom många av de berörda säljställena har haft dispens från kravet.

Det kommer fortfarande vara möjligt att söka dispens. Dispens från kravet på att tillhandahålla förnybara drivmedel behöver däremot inte längre vara tidsbegränsad till ett år, utan får ges för den tid som är rimlig med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. En positiv följd av beslutet är att många säljställen som tidigare sökt och fått dispens från skyldigheten att tillhandahålla förnybara drivmedel inte längre behöver söka dispens. Den administrativa bördan minskar därför för både bensin-stationer och den myndighet som hanterar dispensansökningar.

Av regeringens beslut framgår också att avgifter får tas ut för tillsyn och ärendehandläggning enligt drivmedelslagen och anslutande föreskrifter.

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 augusti 2014.

Pressmeddelande från: Miljödepartementet