Tisdag 11 februari 2014

Järnvägen spåra ur

Järnvägen är i kris. Inom loppet av två månader har två allvarliga tågurspårningar skett. Media rapporterar om allvarliga brister i järnvägsunderhållet. Trafikverket anger att antalet sträckor med nya fel som riskerar att utvecklas till urspårningsfarliga fel ökade med 181 procent mellan åren 2009 och 2012.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd svarar på kritiken om brister i järnvägsunderhållet med en axelryckning. Hon menar att avregleringen av har gett oss "mer underhåll för pengarna utan att tumma på säkerheten och kvaliteten"

Utan att tumma på säkerheten och kvaliteten? Den verklighetsbeskrivningen är det nog inte många som delar med ministern.

Vi socialdemokrater har under många år föreslagit större investeringar i järnvägen än regeringen, både i form av nya banor och ökat järnvägsunderhåll. Inte minst Västra stambanan, som går genom Skaraborg har behov av investeringar. Detsamma gäller Kinnekullebanan där man fått sänka hastigheten på grund av banans bristande standard.

Det är åtgärder som är viktiga. Men som tar tid att genomföra. Den akuta tågkris vi upplever just nu kräver andra lösningar. Någonting måste göras och det måste göras nu. Staten måste ta ett samlat ansvar för allt järnvägsunderhåll. För att lösa den akuta tågkrisen förslår vi att

  • Det statliga aktiebolaget Infranord bör successivt omvandlas till en underhållsenhet inom Trafikverket. Underhållskontrakt bör i takt med att de löper ut överföras till denna nya enhet. Om Trafikverket bedömer att ett underhållsprojekt eller delar av ett projekt bör upphandlas så står det verket fritt att göra det.
  • Vi vill omgående skärpa tillsynen av järnvägen. I dag är det entreprenörerna själva som inspekterar kvaliteten på det egna arbetet. Det är en unik och osäker lösning. Trafikverket måste snabbt bygga upp kompetens för att inspektera säkerheten på de egna banorna och inspektera kvaliteten på entreprenörernas arbete
  • Meddelarfriheten hos de anställda i järnvägsbranschen måste ha central funktion för att öka säkerheten. I eventuella nya kontrakt för privata järnvägsentreprenörer måste meddelarfriheten skrivas in. Alla som jobbar med järnvägen måste kunna slå larm om säkerhetsbrister.
Järnvägens kris går ut över jobben. Såväl arbetspendling som industrins godstransporter drabbas. Det handlar om Sveriges framtid. Vi socialdemokrater har satt upp ett mål om att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. En väl fungerande järnväg är en förutsättning för det. Järnvägskrisen måste få ett slut nu.

Monica Green (S) Riksdagsledamot Skaraborg