Onsdag 22 januari 2014

Halkbekämpning - en vinst för alla!

Visst är det skönt att vintern äntligen har kommit! Men tyvärr kommer också halkan tillsammans med minusgraderna. Varje år råkar fotgängare ut för fallolyckor på grund av halka i trafikmiljön, många skadas och enligt beräkningar kan så många som 300 personer avlida till följd av olyckorna - varje år.

Enligt Trafikverkets skattning år 2010 är det någonstans mellan 100 och 300 personer per år som dör till följd av skadorna (Trv 2012:124). Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) skadade sig i genomsnitt drygt 25 000 fotgängare per år så illa under åren 2010 till 2012 i halkolyckor till följd av is och snö att de måste uppsöka akutsjukvård. Det är skrämmande siffror.

Den totala kostnaden för vinterväghållning har enligt MSB uppskattats till 550 miljoner kronor. Kostnaderna till följd av fallolyckor i trafikmiljön beräknas vara mer än dubbelt så stora som halkbekämpningen (VTI 2012:735).

Alla drabbas av halkolyckor men kvinnor över 45 år är överrepresenterade i statistiken. En av orsakerna kan vara benskörhet där kvinnor drabbas något hårdare än män. Andra orsaker som inte diskuteras är val av sko och användning av halkskydd. När äldre drabbas av en fallolycka innebär det ofta en livslång funktionsnedsättning. Risken för att halka gör att många äldre väljer att stanna hemma, vilket påverkar folkhälsan negativt. Promenader utgör en stor del av vardagsmotionen för många människor. Vardagliga sysslor som att handla eller besöka banken försvåras och sociala kontakter blir lidande med en ökad kostnad för samhället till följd.

En svårighet i det förebyggande arbetet är att kostnaderna för vinterväghållning och skador belastar olika aktörer. Dock är det samma skattepåse vilket borde innebära att omprioriteringar kan göras. Vem som har ansvaret för snöröjning i närheten av en fastighet skiljer sig från kommun till kommun.

Oberoende av kommunens och fastighetsägares ansvar för halkbekämpning har individen också möjlighet att själv bidra till att undvika halkan. Halkskydd, rätt vinterskor och broddar till gångstavarna och käppen.

NTF har tillsammans med PRO i Västerbotten och Norrbotten genomfört ett konsumenttest av halkskydd.
Ta del av testpersonernas samlade omdömen och betyg här: http://www.ntf.se/konsument/gaende/halkskydd/default-2013.asp?RecID=70485

Snöröjningen och halkbekämpningens prioriteringsordning bör också ses över. Det finns exempel där det inte enbart gett färre olyckor utan också varit positivt ur ett jämställdhetsperspektiv. Generellt ska gång-/cykelvägar och busshållplatser ha högre prioritet. Förskolor bör vara prio 1, större arbetsplatser prio 2, hit ska även kvinnliga arbetsplatser innefattas, skolor prio 3.

Det finns skäl att kommunerna fastställer lokala mål för att minska antalet döda eller allvarligt skadade till följd av fallolyckor på grund av halka i trafikmiljön eftersom olyckorna i huvudsak sker inom kommunens gatunät. Besparingar i snöröjning överstiger mångfalt kostnaden för skadorna. Till detta kommer också det personliga lidandet.

Pressmeddelande från: NTF Skaraborg