Torsdag 21 november 2013

Parocs fabrik i Hällekis fortsatt olycksfri – hela organisationen arbetar för säkerhet

Paroc, ledande tillverkare av stenullsisolering i Östersjöområdet, har ett tydligt mål: En olycksfri arbetsplats på alla de nio produktionsanläggningarna i Europa. På fabriken i Hällekis har produktionsavdelningen Teknisk Isolering nu klarat sig helt utan olyckor i två år.
– Vi fortsätter att arbeta inifrån organisationen och vi ser ett fortsatt mycket positivt resultat av detta. Säkerhetsfrågorna står på den dagliga agendan, vilket gör att ingen glömmer bort hur viktig säkerheten är, säger Claes Morén, säkerhetsspecialist på Paroc AB.

Paroc har sedan ett par år tillbaka haft arbetssäkerhet som högsta prioritet. Styrelsen och företagsledningen beslutade att säkerhet skulle prioriteras i alla lägen och att arbetet skulle ske inifrån organisationen. Samtliga produktionsanläggningar i koncernen engagerades.

– Att det nu har gått två olycksfria år gör att vi på Paroc kan känna oss än mer som en förebild för andra fabriker i alla led, från teknik och kvalitet till säkerhet och arbetsmiljö. Vi tror att en säker arbetsmiljö ligger till grund för att kunna skapa ett positivt arbetsklimat där varje medarbetare kan utvecklas, känna sig trygg och behövd. En säker arbetsmiljö är också en förutsättning för oss att nå affärsmässig framgång. Säkerhet och framgång samspelar. Att nå en säker arbetsmiljö kräver stort dagligt engagemang och bäst resultat åstadkoms inte bakom ett skrivbord utan resultatet genereras ute i produktionen av produktionspersonal och jag är tacksam att jag har möjlighet att kunna arbeta tillsammans med så många engagerade medarbetare, säger Magnus Svedjeland, fabrikschef på Teknisk Isolering.

Som olyckor räknas allt från en stukad fot och om någon halkar på en isfläck, till allvarligare olyckor med svåra personskador. Produktionsavdelningen Teknisk Isolering i Hällekis har under många år varit förskonade från riktigt allvarliga olyckor men har nu även lyckats arbeta bort de mindre olyckorna.

Tänk efter – före! Så lyder mantrat som Paroc arbetar efter. Varje morgonmöte börjar med säkerhets- och arbetsmiljöfrågor. Finns det några riskobservationer under de senaste 24 timmarna? Har man haft något tillbud? Har det hänt något i någon annan fabrik som man kan dra lärdom av?

– Helt avgörande är att alla engagerar sig i säkerhetsarbetet. Det är bara de som är på plats som snabbt kan upptäcka risker och som kan ”tänka efter – före”. Vi har lyckats få hela organisationen att arbeta åt samma håll både genom utbildningar i elva steg för all personal men också genom ”safety walks” där man tillsammans diskuterar risker och förbättringsförslag. Dessutom visualiserar vi vårt arbete genom att visa hur många olycksfria dagar varje anläggning har, ett verktyg som vi valt att kalla gröna korset samt belöna proaktiva aktiviter med SAF-index*, säger Claes Morén.

* SAF-index – ett index som mäter det proaktiva arbetet, Safety Aktivity Frequence.

Pressmeddelande från: Paroc AB