Onsdag 30 oktober 2013

Mest stormskador i södra och västra Götaland

Skogsstyrelsens och skogsbruket bedömer att stormen Simone fällde mellan 1,5 och 2 miljoner skogskubikmeter. Hårdast drabbade är skogarna i södra Halland, ett bälte från norra Skåne, södra Kronoberg och norra Blekinge.

Bedömning av skadevolymen grundar sig på de inventeringar som Skogs-styrelsen och skogsbruket (skogsbolag och skogsägarföreningar) genomförde i Götaland under tisdagen.

Mest omfattande skador finns i södra Halland, nordvästra Skåne, södra Kronoberg och norra delarna av Blekinge. Skadorna avtar norrut och österut.

Skogsstyrelsen har tillsammans med skogsbruket kommit fram till att den fällda volymen skog kan uppskattas till mellan 1,5 och 2 miljoner skogs-kubikmeter.

– Det är svårt att göra en bedömning så här snabbt, men det känns bra att vi så snart har kunnat komma fram till en samlad bedömning, säger regionchef Lars Ekberg, Skogsstyrelsen.

Stormen Simones fällda volymer är begränsade i jämförelse med stormen Gudrun, år 2005, som fällde 75 miljoner skogskubikmeter.

I dagsläget finns en uppskattning av fälld volym endast för stormområdet som helhet. Att bryta ned materialet länsvis kräver ytterligare analys. Det arbetet väntas ta ytterligare minst ett dygn.

Stormfälld skog innebär stora risker. Till sommaren börjar skadeinsekterna att föröka sig. Det är mycket viktigt att det stormskadade virket kommer ut från skogen innan dess, för att undvika att de fallna träden blir yngelplatser för framförallt granbarkborren. Som markägare bör man därför kontakta sitt skogliga ombud för råd och åtgärd.

Upparbetning av stormfällda träd är ett farligt arbete.

– Vi vill också återigen betona att arbete i stormfälld skog är mycket farligt och därför kräver specialkunskap och rätt utrustning. Man ska aldrig arbeta ensam i stormfälld skog, säger regionchef Ulf Didrik.

Pressmeddelande från: Skogsstyrelsen