Onsdag 9 oktober 2013

"Ett olyckligt beslut som drabbar unga kvinnor."

Vid onsdagens sammanträde med hälso- och sjukvårdsutskottet fattades beslut om att Västra Götalandsregionen ska anpassa sitt regelverk avseende subventionering av preventivmedel till en rekommendation framtagen av Sveriges kommuner och landsting. Rekommendationen innebär att åldersgräns för subvention är till och med 25 år, att egen kostnad inte ska överstiga 100 kr per år vid köp av subventionerade preventivmedel samt att preventivmedel ska ingå i läkemedelsförmånerna för att vara aktuella för subvention.

Beslutet innebär att flera av de preventivmedel som Västra Götalandsregionen idag subventionerar inte längre kommer att subventioneras. Följden blir att så många som hälften av alla tjejer som använder preventivmedel idag kommer att tvingas byta preventivmedel för att fortsatt få subvention. Detta har fått Jonas Andersson, oppositionsråd (FP), att reagera.

- För mig innebär dagens beslut ett beslut om lika vård - inte om jämlik vård. För mig är jämlik vård att varje individ kan få rätt vård utifrån sina förutsättningar. Genom att utesluta många av dagens vanligaste preventivmedel minskar vi möjligheterna att skräddarsy lösningar för den enskilda individen. Det handlar om att möta personliga önskemål, men också om att minska risken för biverkningar. Att tvingas att välja en metod som inte är optimal leder till lidande och bristande möjligheter att ta ansvar för sin sexuella och reproduktiva hälsa, säger Jonas Andersson (FP).

- Det är synd att den politiska ledningen inte lyssnat mer på de företrädare som i vardagen möter dessa unga kvinnor, såsom till exempel företrädarna för ungdomsmottagningar och regionens sektorsråd för kvinnosjukvård. I underlaget till beslutet finns flera varningar för konsekvenserna av beslutet och flera instanser uppmanar till att behålla dagens system, som man bedömer vara bättre lämpat att möta dagens behov än det nu beslutade, säger Jonas Andersson (FP).

- Syftet med förändringen är att skapa en likvärdig vård i hela landet, men jag fruktar att det istället kommer att öka klyftorna mellan de som har råd att fritt välja preventivmedel och de som blir hänvisade till den nya begränsade listan. Tyvärr kan detta leda till att socioekonomiska strukturer förstärks och att unga kvinnors möjligheter att ta ansvar för sin sexuella och reproduktiva hälsa blir beroende av inkomst, avslutar Jonas Andersson (FP).

Pressmeddelande från: Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland