Måndagen den 8 juli 2013

21 miljoner till naturvårdsprojekt i Vänern

Länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland får EU-finansiering för ett naturvårdsprojekt i Vänern. Projektet, som kallas LIFE Vänern, ska pågå i drygt fem år med start hösten 2013.

Vänerns stränder, skär och öar håller på att växa igen. Detta förstör livsmiljöerna för fåglar och andra arter i området som är beroende av öppna och hävdade miljöer. Problemet är utbrett och nu kan viktiga delar åtgärdas i och med LIFE Vänern-projektet.

Förbättrade förutsättningar för fågelarter

Projektet LIFE Vänern ska restaurera igenväxande miljöer som strandängar, betesmarker och fågelskär i 17 av Vänerns Natura 2000-områden. På så sätt gynnar vi bland annat fågelarter på öppna skär, till exempel fisktärna och silvertärna, samt fågelarter på hävdade strandängar och betesmarker, som småfläckig sumphöna, grönbena och brushane.

En annan del i projektet är att förbättra förutsättningarna för de störningskänsliga rovfåglarna fiskgjuse och havsörn. Genom att bygga boplattformar på utvalda platser kan vi ge dem möjlighet att häcka med mindre risk för störning av människor.

- Det är oerhört spännande att vi har fått möjlighet att genomföra det här projektet, som har en bredd geografiskt och där vi tar ansvar för flera av de hotade natur-värdena som finns i Vänern, säger landshövding Kenneth Johansson.

Tallskog och friluftsliv

Projektet ska också genomföra naturvårdsbränningar för att restaurera tallskogar som är på väg att växa igen med gran. Naturvårdsbränning är en planerad skogsbrand i ett avgränsat område. Tall klarar påverkan av brand bättre än gran vilket på så sätt gynnar tallskogarna i skärgården tillsammans med de arter som är beroende av just den livsmiljön.

Projektet innebär också arbete med att göra olika områden mer tillgängliga för friluftsliv, samt att sprida information och kunskap kring Vänerns många naturvärden.

- Det är viktigt att också allmänheten gynnas av sådana här projekt. Min förhoppning är att våra insatser ökar förståelsen för och nyfikenheten på Vänern och dess skärgård. Genom att göra områdena tillgängliga för allmänheten hoppas jag att fler hittar hit och får njuta av vår vackra Vänerskärgård, avslutar Kenneth Johansson.

Projektet har en budget på ca 21 miljoner kronor. Av pengarna kommer 50 procent från EU:s naturvårdsfond LIFE+, 25 procent från Naturvårdsverket och 25 procent från länsstyrelserna själva.

Pressmeddelande från: Länsstyrelsen Värmland