Fredagen den 14 juni 2013

Trafikverket planerar infrastruktursatsningar för framtiden - mötesseparering på E20 finns med

Trafikverket överlämnade i dag sitt förslag till Nationell plan för transportsystemet 2014–2025. I Västra Götaland planeras för högre kapacitet på järnvägen och höjd säkerhet på vägarna.

Planen bygger på regeringens infrastrukturproposition och Trafikverkets kapacitetsutredning. Förslaget har tagits fram i samverkan med kommuner, näringsliv, regionala företrädare och andra myndigheter.

– I första hand vill vi vårda den infrastruktur vi har och använda den mer effektivt. Vi ska också bygga om och bygga nytt för att utveckla samhället, samt utveckla nya lösningar tillsammans med andra, säger Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm.

Den nationella planen för transportsystemet innehåller åtgärder för 522 miljarder kronor samt ytterligare cirka 80 miljarder kronor genom banavgifter, medfinansiering och trängselskatt. De 522 miljarderna fördelas enligt följande:

  • 281 miljarder kronor till utveckling av transportsystemet.
  • 86 miljarder till drift, underhåll och reinvestering av statliga järnvägar.
  • 155 miljarder kronor till för drift och underhåll av statliga vägar inklusive bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion av vägar samt statlig medfinansiering av enskilda vägar.
– Önskemålen, kraven och behoven är större än våra resurser. Det betyder att kraftfulla prioriteringar gjorts och att vi i första hand prioriterar drift- och underhållsåtgärder och att åtgärda brister i transportsystemet, framhåller Gunnar Malm.

Tillståndet för dagens vägar, järnvägar och farleder kommer att förbättras under planperioden. Infrastrukturen blir mer robust och får bättre förmåga att tåla störningar utan att framkomlighet eller punktlighet påverkas. Men innan dess kommer det fortsatt att komma några år av stora störningar i järnvägssystemet på grund av slitage och de åtgärder som måste genomföras.

– Det blir sämre innan det blir bättre. Vi föreslår en snabbare upprustning av järnvägen. Punktligheten på järnvägen förbättras genom att underhållsinsatser riktas mot högtrafikerade stråk där störningar ofta får stora konsekvenser, fortsätter Gunnar Malm.

Dessa åtgärder planeras bland annat i Västra Götaland 2014-2025:
  • På tre etapper längs E20 föreslås mötesseparering i befintlig sträckning, förbi Vårgårda, Götene-Mariestad och Vårgårda-Vara. Ytterligare tre utbyggnadsetapper av E20 finns med i nuvarande plan och är kvar även i förslaget till ny nationell transportplan, nämligen delarna genom Alingsås, Alingsås-Vårgårda samt sträckan förbi Hova.
  • Järnväg Mölnlycke-Bollebygd – en första etapp av ny järnväg mellan Göteborg och Borås via Landvetter flygplats som innebär att trafiken kan bli tätare och restiden minska.
  • Medel för fördjupad utredning av järnvägsetapperna Almedal-Mölnlycke och Bollebygd-Borås.
  • Medel för fortsatt utredning av slussar i Trollhätte kanal.
  • Högre kapacitet i Olskroken genom planskilda järnvägsspår. En ombyggnad av Olskroken är nödvändig för att öka framkomligheten och driftsäkerheten för all tågtrafik till och från Göteborg.
Planen går nu ut på remiss. Senast 1 oktober 2013 ska dessa lämnas till Näringsdepartementet. Regeringen tar beslut om planen 2014 efter att ha informerat riksdagen. Trafikverket har sedan uppdraget att genomföra den nya planen.

Pressmeddelande från: Trafikveket