Torsdagen den 13 juni 2013

Götene kommun måste förbättra resultaten i skolan

Var fjärde elev lämnar den kommunala grundskolan i Götene utan godkända betyg i alla ämnen. Ansvariga politiker måste ta reda på vad det beror på och fatta beslut om nödvändiga förbättringar av skolan. Det konstaterar Skolinspektionen i ett beslut idag.

Skolinspektionen har granskat Götenes kommunala grundskola, grundsärskola, förskola, fritidshem och introduktionsprogram på gymnasieskolan. Granskningen är del av en genomgång av samtliga kommuner i landet och tar utgångspunkt i barns och elevers rätt till god omsorg och god utbildning i trygg miljö. Skolinspektionen lyfter i första hand fram brister som kommunen måste åtgärda, och följer sedan upp att det sker.

En fjärdedel av eleverna i årskurs 9 lämnar den kommunala grundskolan i Götene kommun utan godkända betyg i alla ämnen. Så har resultaten sett ut de senaste åren. Tillsynen visar att de två skolor som har elever i årskurs 7-9 har stora brister i sitt arbete med elever i behov av särskilt stöd. Ansvariga politiker har heller inte säkrat att nyanlända elever får den utbildning de har rätt till. Dessutom får inte politikerna del av skolornas rapportering om elever som upplevt kränkande behandling, vilket innebär att nödvändiga insatser på kommunnivå försenas eller i värsta fall uteblir.

– Ansvariga politiker måste nu skaffa sig större kunskap om vad krävs för att förbättra måluppfyllelsen och säkra elevernas trygghet och studiero. Ett viktigt steg är att utveckla kvalitetsarbetet på både skolnivå och kommunnivå, och låta det grundas på ordentliga analyser av uppnådda resultat, säger Mats Aronsson, Skolinspektionen, som ansvarat för tillsynen.

Några ytterligare iakttagelser

  • Gymnasieskolans introduktionsprogram utreder inte elevernas eventuella stödbehov och har inga åtgärdsprogram för elever som behöver det. Det finns även stora brister i elevernas tillgång till elevhälsan.
  • Förskolan och fritidshemmen har verksamheter som fungerar väl.
Redovisning senast 27 september

Senast den 27 september 2013 ska Götene kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som pekats ut.

Ladda ned

Skolinspektionens beslut om Götene kommun kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/gotene-2013

Beslut om kommunala förskolan och vuxenutbildningen samt enskilda skolor (kommunala och fristående) kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/beslut

Pressmeddelande från: Skolinspektionen