Onsdagen den 5 juni 2013


Cecilia Widegren överlämnar Försvarsberedningens rapport till försvarminister Karin Enström - Foto: Mikael Kiesbye, Försvarsdepartementet

Cecilia (M) överlämnade säkerhetspolitiska rapport till Försvarsministern

Försvarsberedningens ordförande samt riksdagsledamoten Cecilia Widegren (M), Norra Vånga, Skaraborg, överlämnade i veckan Sveriges nya säkerhetspolitiska rapport "Vägval i en globaliserad värld" till Försvarsministern Karin Enström. Sveriges riksdagspartier har i bred samsyn arbetat igenom en omvärldsanalys på 249 sidor, förutom analys bedömningar och konsekvenser för Sveriges försvar- och säkerhetspolitik.

- Sverige bygger säkerhet tillsammans med andra. Sverige är inte längre ensam. Sverige är vårt land. Sverige är vårt ansvar. Därför lägger vi partipolitiken åt sidan, värnar Sveriges intressen och skyddar våra värden, inleder Cecilia (M) överlämnandet till Försvarsministern.

I juli 2012 beslutade regeringen att ge förnyat uppdrag samt utse Skaraborgaren Cecilia Widegren (M), riksdagsledamot till ordförande i Sveriges Försvarsberedning. Försvarsberedningen fick i uppdrag att analysera den säkerhetspolitiska utvecklingen såväl globalt som i relevanta regioner och att redovisa de sammanhängande konsekvenserna för svensk försvars- och säkerhetspolitik. Försvarsberedningen är ett forum för konsultationer mellan regeringen och riksdagens samtliga partier i långsiktiga säkerhets- och försvarspolitiska frågor. Rapporten kommer sedan att följas av en försvarspolitisk rapport som ska vara klar våren 2014. De båda rapporterna utgör ett viktigt underlag inför nästa försvarsbeslut 2015.

En bred samsyn över riksdagens åtta politiska partier har träffats för den långsiktiga och mer hållbara försvars- och säkerhetspolitiken. I rapporten redovisar Försvarsberedningen sin syn på utvecklingen och förändringarna i omvärlden samt dess konsekvenser för svensk försvars- och säkerhetspolitik.

I rapporten belyses bland annat att Sverige behöver samverka med andra stater och organisationer för att möta globaliseringens utmaningar och stärka vår säkerhet. Utmaningarna är till sin natur gränsöverskridande och ofta globala. Snabbheten i utvecklingen stärker behovet av att bygga säkerhet tillsammans med andra. Samarbetet ska utvecklas och fördjupas med FN, EU, Nato och nordiska samt baltiska grannarna.

Solidaritetspolitiken ska vara grunden för den svenska försvars- och säkerhetspolitiken. Det går inte att föreställa sig att en militär konflikt i vårt närområde enbart skulle påverka ett land. Även om ett enskilt militärt väpnat angrepp direkt riktat mot Sverige är osannolikt under överskådlig tid kan det dock militära angreppshot inte uteslutas.

Vi ska bland annat utveckla våra samarbeten både civilt och militärt med länderna i Sveriges närområde. Ett utökat samarbete med andra stater och även inom organisationer som EU, FN och Nato förbättrar vår förmåga att hantera de hot och risker vi står inför. Behovet av säkerhet i samverkan med andra är något som Försvarsberedningen lyfte i sin förra omvärldsanalys 2007. Det behovet av samarbete med andra har idag blivit ännu större.

- För Skaraborg är denna rapport avgörande eftersom den lägger ut riktlinjerna för framtidens försvar. I Skaraborg är drygt 3 500 anställda i försvaret och dess myndigheter. Det är 3 procent av de arbetsföra i Skaraborg 2012. Om några år när alliansregeringens försvarsreformen har fått fullt genomslag och med de kommande 2 500 ytterligare deltidsanställda och 1 500 nya heltidstjänsterna, kommer det att öka ytterligare, säger Widegren (M).

Länk till rapporten
http://www.regeringen.se/sb/d/17565/a/218424

Pressmeddelande från: Moderaternas riksdagskansli