Tisdagen den 4 juni 2013

Västra Götalandsregionen beredd att medfinansiera E20-utbyggnad

Västra Götalandsregionen är beredd att bidra till en finansiering av E20:s utbyggnad genom Västra Götaland för att öka trafiksäkerheten. Det är budskapet i den avsiktsförklaring som regionstyrelsen nu har fattat beslut om.

E20 är ett av Sveriges viktigaste godsstråk och en del av huvudvägnätet för långväga transporter. Samtidigt har vägen stora brister vad gäller trafiksäkerhet och framkomlighet. För fem delsträckor om sammanlagt cirka åtta mil finns trots detta i dagsläget inga beslut om utbyggnader.

Krav till regeringen

27 november 2012 uttalade regionfullmäktige i Västra Götaland att hela E20 ska byggas ut till motorvägsstandard och har uppdragit åt regionstyrelsen att föra fram krav till regeringen att frågan om E20 prioriteras i kommande infrastruktursatsningar.

Västra Götalandsregionen, kommuner och kommunalförbund konstaterar att utbyggnaden av E20 i grunden är ett statligt ansvar, men också att den hittills gått alldeles för långsamt. Man gör bedömningen att en snabbare utbyggnad till högre standard är till nytta såväl nationellt som regionalt och lokalt. Trafikverket har föreslagit följande ombyggnader:

• 2+2väg förbi Mariestad
• 2+1väg för övriga etapper.

Förslag behöver utvecklas

Västra Götalandsregionen, de fyra kommunalförbunden och Västsvenska Handelskammaren har uttalat sitt stöd för Trafikverkets förslag som en grundansats. Dock med tillägget, att utbyggnaden av nämnda etapper behöver prioriteras in i den nationella investeringsplanen för perioden 2014 – 2025 och att förslaget behöver utvecklas för att ytterligare öka trafiksäkerheten, förbättra framkomligheten och kraftigt förbättra berörda regioners utvecklingsmöjligheter. Regionen har mot denna bakgrund tillsammans med övriga lokala/regionala intressenter lagt fast en ambition om att medfinansiera utbyggnaden av E20 med 1 000 miljoner kronor.

En stor del av medfinansieringen – sammanlagt 400 miljoner kronor – förutsätts kommunerna i Skaraborg tillsammans med Vårgårda kommun bidra med för att göra E20 till en fyrfältsväg. Övriga kommunalförbund, företag och andra intressenter är inbjudna att medverka i den lokala/regionala medfinansieringen.

Fem sträckor

Nu beslutar Västra Götalandsregionen att man är beredd att medfinansiera utbyggnaden av E20 på sträckorna förbi Vårgårda, Vårgårda-Vara, förbi Skara, Götene-Mariestad och förbi Mariestad för att öka trafiksäkerheten. Medfinansieringen uppgår till högst 500 miljoner kronor i 2013 års penningvärde eller det lägre belopp som svarar mot övrig lokal/regional finansiering.

Avsiktsförklaringen förväntas i nästa skede följas av ett genomförande- och finansieringsavtal, där förutsättningarna för vägutbyggnaden och användningen av lokal/regional medfinansiering specificeras ytterligare. Innehållet i ett sådant avtal ska godkännas av, bland annat, Västra Götalandsregionen samt av statens företrädare senast i anslutning till att nationell plan fastställs av regeringen under våren 2014.

Pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen