Onsdagen den 3 april 2013

Nattstopp i kollektivtrafiken - en jämställdhetsinsats som ökar antalet resenärer

Bussresenärer, i synnerhet yngre kvinnor, som av olika skäl reser under kvällar och nätter känner sig ofta otrygga. Närmare tio procent av de deltagande i en undersökning från Kalmar år 2005 uppgav att de av denna anledning valt bort kollektivtrafiken under dessa tider.

I Kalmar prövades "nattstopp" på särskilt utsatta linjer under ett år, efter en modell som infördes i Toronto redan 1991. Det innebär att en ensamresenär vid påstigning efter kl 21 kan göra upp med busschauffören om att få stiga av mittemellan två busshållplatser, närmare hemmet eller på en plats som resenären upplever som säkrare än hållplatsen. Passageraren släpps av genom framdörren och ingen annan släpps av på samma ställe, bakdörren hålls stängd.

Då försöket utvärderades i polisens rutinmässiga trygghetsundersökning visade det sig att insatsen, som i princip var gratis, fungerat mycket bra. Antalet resenärer ökade och de farhågor som busschaufförerna hade om förseningar och olyckor mm infriades inte. Sedan 2008 är systemet permanentat på alla busslinjer i Kalmar kommun.

Det är ganska få resenärer som utnyttjar möjligheten till nattstopp i Kalmar, men Lars Bergström, kollektivtrafikansvarig i kommunen, tycker inte att antalet genomförda stopp är viktigast. I en intervju från 2/4 2011 säger han att det ju indikerar att det är få som upplever en otrygg situation. Skillnaden är att man vet att man har möjlighet att använda nattstopp om man behöver det.

Kalmars officiella införande av nattstopp har uppmärksammats av både kommuner, län och regioner runt om i landet, och en del platser har följt Kalmars exempel. Politiker från alla partier, från vänster till höger, står bakom dessa initiativ.

Även i Västra Götaland kan bussresorna upplevas otrygga under vissa förhållanden och tider på dygnet, såväl i städerna som på landsbygden. Västtrafiks förare har idag formell befogenhet att tillmötesgå önskan om flexibla nattstopp, förutsatt att omständigheterna tillåter. Den resande måste dock respektera att det alltid är förarens ansvar att bedöma när och var det är lämpligt ur trafik- och andra säkerhetsaspekter.

I praktiken fungerar detta inte alls. Hur skall den resande känna till att man kan lägga fram önskemålet om nattstopp? Och vet ens bussförarna om att de har denna befogenhet? I Kalmar introducerades nattstopp-försöket stort med en annonskampanj, bl a som bioreklam. Ingenstans i Västtrafiks kanaler finns det någon information om hur nattstopp fungerar.

I oktober 2012 väckte Kristdemokraterna frågan om att införa nattstopp hos Västtrafik i en motion till regionfullmäktige, vilken skall tas upp till behandling den 16 maj. Den S-styrda ledningen bemöter motionen med att det räcker med att "bussförare bör uppmuntras /av Västtrafik/ att tillgodose sådana önskemål i lämpliga situationer men helt utan krav". De befarar att andra passagerare kan bli irriterade för att olika chaufförer bedömer situationer olika, att situationen kan bli mera otrygg för den som önskat stiga av ensam och att chauffören inte kan garantera att det endast är den enda och rätta personen som stiger av. Det är märkligt att det som gått utmärkt att genomföra med gillande av socialdemokrater i Kalmar skulle fungera annorlunda och sämre här i Västra Götaland.

En trygg kollektivtrafik alla tider på dygnet är en förutsättning för att antalet resenärer skall öka. Eftersom det mestadels är kvinnor som undviker att resa dessa tider ser vi det även som en jämställdhetsfråga. Förmodligen kommer stoppet inte att utnyttjas i överdriven omfattning i Västra Götaland heller. Tryggheten ligger i att veta att möjligheten finns.

Monica Selin (KD)
Regionråd