Fredagen den 22 februari 2013

photo credit: GerardM - Creative Commons Licenses

Fyra av tio ålar överlever vandring i Göta älv

Länsstyrelsen har studerat överlevnaden hos utvandrande blankål i Göta älv. Studierna visar att 40 procent klarade sig hela vägen genom älven. Störst dödlighet uppmättes vid kraftverken i Trollhättan där drygt hälften av ålarna försvann.

Studierna, som genomförts av Länsstyrelsen i Västra Götaland 2008–2011, avser att ge en skattning av den totala dödligheten och dödligheten vid respektive kraftstation i Göta älv. Detta för att ge en bakgrund för kommande åtgärder att säkerställa ålarnas vandringsmöjligheter till och från reproduktionsområdena i Sargassohavet. Göta älv, med Vänern, har en för Sverige mycket stor potential som uppväxtområde för ål. Resultatet från studierna kan förutom att ge mer underlag för kommande åtgärder också bidra med data för kommande ålförvaltningsplaner.

Pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götalands Län