Onsdagen den 20 februari 2013

SLU-utbildningar i Skara flyttas – övrig verksamhet blir kvar

Styrelsen för Sveriges lantbruksuniversitet, SLU beslöt vid sitt möte i dag, onsdag att de tre programmen Djursjukskötare, Etologi och djurskydd och Tilläggsutbildning för utländska veterinärer ska flytta från Skara till Uppsala läsåret 2014/2015. Motiven är att trygga utbildningskvaliteten på längre sikt och att utnyttja samordnings­fördelar med t ex veterinärprogrammet. Forskningsverksamheten blir kvar i Skara.

Beslutet är ett led i ett pågående strategiskt arbete inom SLU och har föregåtts av ett förslag från en internationell expertgrupp, en intern remissomgång och synpunkter från externa intressenter. Motiven för flytten är att garantera utbildningskvaliteten på längre sikt, genom närheten till en större akademisk miljö och infrastruktur i Uppsala, som t ex Lövsta forskningscentrum och VHC (veterinär- och husdjursvetenskapligt centrum) med nytt universitetsdjursjukhus. Andra motiv är ett effektivare resursutnyttjande genom möjlighet till samordning med bland annat veterinärprogrammet och husdjursagronomerna.

– Efter noggranna överväganden har styrelsen gjort bedömningen att SLU kommer att kunna erbjuda studenterna högre kvalitet i utbildningarna genom en omlokalisering till Uppsala. Samtidigt är Västra Götaland en betydelsefull region för de gröna näringarna, där många framgångsrika samarbeten mellan SLU och olika aktörer har vuxit fram, säger styrelsens ordförande Ingrid Petersson, som hoppas att denna samverkan kan fördjupas och utvecklas vidare.

Beslutet innebär inte att SLU lämnar Skara. I Skara bedrivs även forskning och exempelvis fältförsök, som kommer att finnas kvar. En framtidsgrupp under ledning av platschef Margareta Stigson har nyligen tillsatts för att i samarbete med lokala intressenter lägga förslag till utveckling av verksamheten vid SLU i Skara.

– Jag förstår att detta är ett tungt besked i dag, men vi kommer att göra allt för att underlätta omställningen för de som berörs, säger rektor Lisa Sennerby Forsse.

Vid SLU i Skara finns ca 120 anställda, varav 30–40 kan komma att beröras av beslutet. I dag finns 270 studenter vid SLU i Skara, de som påbörjat studierna i Skara kommer att få läsa klart sin utbildning där. Nya studenter som tas in till hösten kommer att läsa ett år i Skara och därefter flyttas över till Uppsala.

Beslutet är ett steg i en pågående utvecklingsprocess, Framtidens SLU, som syftar till att stärka SLU:s verksamhet för att nå visionen om ett internationellt universitet i världsklass. I framtidsarbetet ingår en översyn av organisation och ledning, samt utbildningsutbud och -lokalisering.

Beslutet innebär också att de övriga utbildningarna, vars lokalisering behandlades av utredningen, (hippologprogrammet, landskapsarkitektprogrammet, skogsmästarprogrammet) blir kvar på sina respektive campus.

Pressmeddelande från: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU