Tisdagen den 19 februari 2013

Utredning om Vänersjöfarten

Nuvarande slussar i Göta älv-Vänerstråket, som togs i drift 1916, beräknas vara uttjänta till 2030 trots löpande underhåll. Ett historiskt beslut behöver fattas. Ska Vänersjöfarten utvecklas eller läggas ned?

Frågan blir belyst av en utredning som Trafikverket har genomfört tillsammans med Region Värmland, Västra Götalandsregionen, Sjöfartverket och Göteborgs Stad. Utredningen presenterades vid en pressträff i Trollhättan på tisdagen.

Vår utredning visar att det går att utveckla Vänersjöfarten. Det vore önskvärt med ett besked både för att näringslivet ska veta vad som gäller inför framtiden och för att planerings- och byggprocessen är väldigt lång, säger Trafikverkets regionchef Håkan Wennerström.

Utredningens huvudpunkter är:

  • Nuvarande slussar, som togs i drift 1916, beräknas vara uttjänta till 2030 trots löpande underhåll.
  • Utvecklad Vänersjöfart är positiv för näringsliv, människa och miljö.
  • Samhällsekonomisk lönsamhet uppnås genom konkurrenskraftiga inre vattenvägar.
  • Det krävs ökade godsmängder för att motivera investering i nya slussar.
Det finns industrier som är helt beroende av sjöfarten, Ökade godsmängder kan skapas genom en bransch i samverkan och effektiva transportkedjor, säger Tomas Riste, regionstyrelsens ordförande i Värmland.

Handelssjöfarten i stråket har en tusenårig tradition och det finns flera områden av nationell betydelse, bland andra Göteborgs hamn och farlederna till Göteborg, Hamnbanan, Nordlänken, E45 och väg 44 samt friluftsliv med kanalbåtar och fritidsbåtar.

Enligt EU:s Vitbok bör de inre vattenvägarna användas i större utsträckning, 30 procent av vägtransporter på mer än 30 mil bör flyttas över till järnvägs- eller sjötransporter. Utredningen pekar på att ökade godsmängder kan skapas genom en bransch i samverkan, effektiva hamnar och terminaler samt effektiva transportkedjor där sjöfarten är en naturlig del.

Som ansvarig för regionens näringslivsarbete ser jag stora fördelar med Vänersjöfarten, både för jobben och miljön. Ökad andel godsvolym på inre vattenvägar, utvecklad turism i kombination med mer miljövänliga fartyg och bränslen är viktiga delar av regionens arbete för hållbar utveckling, säger Birgitta Losman, ordförande i regionutvecklingsnämnden Västra Götaland.

Utredningen bildar underlag inför Trafikverkets åtgärdsplanering 2014-2025 och ett eventuellt beslut om att investera i nya slussar i Trollhätte kanal före 2030. Kostnaden för att bygga nya slussar för handelssjöfarten till och från Vänern bedöms bli cirka tre miljarder kronor.

Utredningen behandlar bland annat:
  • framtida godsvolymer i stråket,
  • alternativ och konsekvenser med och utan slussar, trafikstyrning längs älven och utveckling av datoriserat stöd (hanteras i ett särskilt projekt – GOTRIS),
  • samhällsekonomisk analys av nya slussar,
  • samordning med andra frågor längs Göta älv.
En populärversion av utredningen finns på Trafikverkets webbplats.

Utredningen är en så kallad "trafikslagsövergripande stråkstudie" av Göta älv och Vänerstråket. Slutrapporten publiceras i mars.

Pressmeddelande från: Trafikverket