Torsdagen den 14 februari 2013

Nytt brott - kränkande fotografering

Regeringen har i dag lämnat en proposition till riksdagen med bland annat förslag till ett nytt brott i brottsbalken - kränkande fotografering. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.

- Teknikutvecklingen har förändrat människors vardag på ett positivt sätt. Den är viktig för yttrande- och informationsfriheten och berikar människors liv. Samtidigt har den skapat nya förutsättningar att missbruka tekniken. Ett exempel på det är så kallad smygfotografering. Frågor som rör den personliga integriteten är viktiga för regeringen. Regeringen lägger därför fram ett förslag till straffbestämmelse som tar sikte på smygfotografering på platser där man absolut inte ska behöva räkna med det, säger justitieminister Beatrice Ask.

Regeringens förslag innebär bland annat följande:

  • En ny straffbestämmelse om kränkande fotografering införs.
  • För straffansvar ska det krävas att fotograferingen sker olovligen. Det innebär att den måste ske utan samtycke eller stöd av uttryckliga tillåtande bestämmelser.
  • Dessutom ska det krävas att fotograferingen sker i hemlighet för den fotograferade. Det kan bero på att kameran har dolts eller på att den fotograferade inte är i stånd att uppfatta fotograferingen, till exempel för att han eller hon sover.
  • Slutligen ska den fotograferade befinna sig på en plats som tillhör hans eller hennes privata miljö eller som annars är avsedd för särskilt privata förhållanden, det vill säga inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme. I normalfallet ska man alltså helt enkelt inte behöva räkna med att bli smygfotograferad på dessa platser.
  • Dock föreslås ett undantag från straffansvar för en gärning som med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig. Sådana omständigheter som att fotograferingen sker som ett led i nyhetsförmedling eller i något annat sammanhang av samhälleligt intresse bör vara av stor betydelse vid den bedömningen.
  • Straffet föreslås vara böter eller fängelse i högst två år.


Pressmeddelande från: Justitiedepartementet