Torsdagen den 31 januari 2013

En ny vapenamnesti

En ny tidsbegränsad vapenamnesti införs i Sverige under tiden mars-maj 2013. En lag med den innebörden antogs av riksdagen igår. Regeringen fattade idag beslut om att utfärda lagen.

Amnestin innebär att den som innehar skjutvapen eller ammunition utan att ha rätt till det inte ska dömas till ansvar för innehavet om han eller hon lämnar inte egendomen till polisen under perioden mars-maj 2013. En förutsättning för straffrihet är att vapnet eller ammunitionen lämnas in frivilligt. Den som lämnar in egendomen har rätt att vara anonym och polisen får inte göra några efterforskningar i fråga om innehavet. Skjutvapen och ammunition som har lämnats in tillfaller som huvudregel staten och förstörs.

Syftet med amnestin är att minska antalet illegala vapen i samhället.

Det har genomförts två tidsbegränsade vapenamnestier i Sverige. Den första genomfördes 1993 (juli-september). Under 1993 års amnesti lämnades ca 17 000 skjutvapen och 15 ton ammunition in till polisen. Den andra vapenamnestin genomfördes 2007 (mars-maj). Då lämnades drygt 13 000 skjutvapen och 14 ton ammunition in.

Pressmeddelande från: Justitiedepartementet