Torsdagen den 31 januari 2013

Bra grepp om skolan i Skara kommun

Ansvariga för skolan i Skara kommun har tydliga rutiner för att följa upp verksamheternas resultat och kvalitet. De har följaktligen ett bra utgångsläge för att fortsätta utveckla skolan och säkra att alla elever får goda förutsättningar att nå målen för utbildningen. Det konstaterar Skolinspektionen i ett beslut idag.

Skolinspektionen har granskat kommunala förskolan, fritidshemmen, grundskolan, grundsärskolan och vuxenutbildningen i Skara kommun som en del av en genomgång av samtliga kommuner i landet. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och god utbildning i trygg miljö.

Ansvariga i Skara kommun har flera år arbetat med att systematiskt och kontinuerligt följa upp skolorna och övriga utbildningsverksamheter. De olika verksamheterna har samtidigt förfinat sitt kvalitetsarbete och tar fram bra underlag och analyser som grund för beslut. Det ger ansvariga i kommunen ett bra utgångsläge för att fortsätta utveckla skolan. Ett viktigt steg är att förbättra åtgärdsprogrammen så att de tydligare visar elevens behov i förhållande till läroplanen och hur planerade åtgärder ska följas upp och utvärderas.

– Ansvariga för skolan i Skara kommun har en tydlig ambition att ge utbildning med god kvalitet. Det är nu viktigt att utvecklingen fortsätter så att alla elever får lika goda förutsättningar att nå målen för utbildningen, säger Kjell Ahlgren, Skolinspektionen, som ansvarat för tillsynen.

Pressmeddelande från: Skolinspektionen