Tisdagen den 22 januari 2013

Lidköpings kommun startar internbank

Lidköpings kommun kommer vid årsskiftet att starta en så kallad internbank, för att fördjupa och utveckla det finansiella samarbetet mellan kommunens bolag och kommunen. Syftet med att starta en internbank är att vi ska få en gemensam syn på kapitalanskaffning och risktagande i koncernen. Kommunens upplåning ska samordnas med bolagens, och kommunen ska fungera som bank och låna ut till bolagen.

– Att låna tillsammans ger lägre kostnader eftersom vi kan utnyttja stordriftsfördelarna, och vi kan samla kompetensen på ett ställe, säger Anna Cederqvist.

Internbankens arbete kommer att ske i ett internbanksråd som består av bolagens företrädare och som leds av kommunens chefsekonom Anna Cederqvist. Kommunfullmäktige fungerar som ramverk för rådets arbete och ska fastställa en riktlinje för finansiella frågor. De kommunala bolagen och kommunen lånar idag sammantaget 1 500 miljoner kronor. Syftet med samarbetet är att utnyttja kommunens finansiella styrka för att minska de totala räntekostnaderna, åstadkomma effektiv riskspridning och ge administrativa fördelar.

Internbanken kommer successivt att ta över hanteringen av bolagens skuldportfölj i den takt som lånen förfaller och under förutsättning av nya regelverk och lagstiftning inte hindrar det ur skatteteknisk synvinkel.

– Ett sådant här ekonomiskt samarbete inom kommunen har vi inte haft tidigare. Genom internbanken kan vi utnyttja styrkan som vi har i vår ekonomi, säger Anna Cederqvist.

Kommunens kapitalförvaltning regleras i separat riktlinje och berörs inte av interbankens tillkomst.

Pressmeddelande från: Lidköpings kommun