Torsdagen den 29 november 2012

Agrivind AB arrenderar mark av kommunen i Hällekis

Uppdaterat OBS Rättelse! Feluppfattat från min sida, detta är inget beslut som gått igenom utan ett tjänstemannaförslag som ännu inte hanterats politiskt. Ärendet kommer att komma på kommunstyrelsens bord först efter nyår. Något beslut är därför inte fattat.

Ett anläggningsarrende har upprättats mellan Götene kommun och Agrivind AB på ett markområde (Hönsäter 5:4) norr om Parocs fabrik i Hällekis för uppförande av ett vindkraftverk.

Arrendetiden är på 25 år och gäller från och med den 1 februari 2013. Om inte avtalet sägs upp två år före arrendets utgång kommer det att förlängas med fem år åt gången.

Arrendatorn har även rätt att uppföra mindre byggnader inom området som är förknippade med verksamheten. Om ytterligare vindkraftverk skall uppföras så kan inte det genomföras utan kommunens skriftliga medgivande.

Om inte Agrivnd AB påbörjat uppförandet av ett vindkraftverk inom tre år upphör avtalet i alla delar.

Arrendeavgiften skall motsvara fyra procent av försäljningssumman av såld el från det uppförda vindkraftverket men aldrig lägre än 50 000 kronor per år.

Under tiden fram till dess att elproduktionen kommit igång tas det inte ut någon arrendeavgift.

Under åren från det att Agrivind presenterade sina planer på att bygga vindkraftverk i Hällekis har turerna varit många, det har varit protester och namninsamlingar, överklaganden i olika instanser m.m. Men nu ser det onekligen ut som om Agrivind AB till slut gått segrande ur alla processer och åtminstone får bygga ett av sina planerade vindkraftverk vid Vänerstranden norr om Paroc i Hällekis.