Torsdagen den 8 november 2012

photo credit: isafmedia via photopin cc

Fortsatt svensk närvaro i Afghanistan

Regeringen har idag beslutat om en proposition till riksdagen om fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan (ISAF) i Afghanistan. Regeringen söker riksdagens medgivande till ett förlängt mandat till utgången av december månad 2013.

Regeringens proposition förutser en fortsatt reduktion av den svenska militära insatsen under 2013 med 100 man.

Under inledningen av 2013 kommer den svenska militära insatsen på plats i Afghanistan att utgöras av ca 400 personer. Sommaren 2013 avses den svenska militära insatsen ha minskat till ca 300 personer på plats i Afghanistan. Därtill tillkommer - liksom tidigare - den svenska helikopterenheten, samt särskild personal för avveckling av baser och hemtransport av materiel.

I propositionen beskrivs även det omfattande och ökande civila stöd Sverige ger till Afghanistan, samt den övergång som skett under 2012 till civil ledning av de samlade svenska insatserna i norra Afghanistan. Gemensamt för hela insatsen är stödet till afghansk institutions- och kapacitetsuppbyggnad. Samsyn, samordning och vid behov, nära samverkan, ska prägla den samlade svenska insatsen.

Regeringen lägger fram propositionen efter överläggningar med Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna.

- I enlighet med uppgörelsen som slöts hösten 2010 mellan regeringen, Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna sker en gradvis reducering av den svenska militära närvaron, samtidigt som det svenska engagemanget ges ett ökat civilt fokus, säger utrikesminister Carl Bildt.

Under 2013 kommer en fördjupad militär samverkan att etableras mellan Sverige, Finland, Norge och Lettland. Den huvudsakliga uppgiften för det svenska styrkebidraget är att stödja och utbilda de afghanska säkerhetsstyrkorna, i syfte att överlämna säkerhetsansvaret från ISAF till de afghanska myndigheterna.

Pressmeddelande från: Utrikesdepartementet